Page 3 - 2017-12-01
P. 3

2017. december                        ÖNKORMÁNYZAT 3

Közmeghallgatás a rendhagyó ülésen
Az idei önkormányzati közmeghallgatás       említette a polgármester a városháza részleges
helyszíne – az előző évhez hasonlóan – a      átalakítását, a kultúrház színháztermének, hét   bővítve egy sportparkot lehetne kialakítani,
Járási Hivatal Fráter László terme volt.      útalapos út és három kilométer járdaszakasz    melyet a diákokon túl az itt élők is használ-
November 22-én rendhagyó képviselő-        felújítását. A közmunka programban készülő     hatnának. A Völgyközben elkészült járdákkal
testületi ülés keretében polgármesteri       térköveket is leraktak a piacon, illetve a József kapcsolatban is szólt, melynek – mint mondta
beszámolót hallhattak a várost érintő ál-     Attila lakótelepen. Ezt a következő évben a mű-  – kifogásolható a minősége.
lami, uniós és saját erős fejlesztésekről.     velődési ház melletti területen folytatnák. A be- Az Út és Erény Közössége Egyesület által fel-
Ezt követően a megjelent lakosoknak        számoló végén a városba érkező források mér-    újított kórházi bölcsődei ingatlanról tett fel kér-
kérdések feltevésére és vélemények is-       tékére hívta fel a figyelmet Muraközi István,   dést Fónyad Dezsőné. A korábban egyházként
mertetésére is volt lehetősége.          kiemelve az ehhez szükséges önerő nagyságát.    működő szervezet – miután 10 évre bérbe adta
                          Három milliárd fejlesztés érkezik a városba és   az önkormányzat az ingatlant – uniós forrásból
Muraközi István elsőként a Berettyóújfaluhoz    ehhez az önerő összege 57 millió forint. Ez nem  kihívással élők nappali intézményét alakította
kötődő, az itt élők életét jelentősen befolyáso-  éri el a két százalékot.              volna ki. Ez azonban egy napig sem működött.
ló állami beruházásokról szólt, közöttük is ki-  A közmeghallgatás első felszólalója az Ölyvös   Muraközi István válaszában emlékeztetett,
emelve a várost elérő, jelenleg is épülő M35-ös  utcán lakó Magdus László volt. Ő azzal kezdte,   hogy még 2012-ben ezt az ingatlant bérbe adta
és M4-es autópályát, melynek egyes szakasza-    hogy már két évvel ezelőtt is jelezte hasonló fó- az önkormányzat az akkor még egyházként
inak műszaki átadása hamarosan meg fog tör-    rumon a háza előtti út rossz állapotát és a nem  működő szervezetnek, akik – mint kedvezmé-
ténni. Ugyancsak állami beruházásként épülhet   megfelelő vízelvezetést is. Mint mondta, azóta   nyezett – egy uniós támogatással megvalósuló
fel az új zeneiskola is, az Iskola 2020 program  sem történt semmi. Bónácz János alpolgármes-    felújítást és bővítést végeztek el. A működési
részeként.                     ter válaszában elmondta, hogy a városrészen a   engedélyt azonban nem kapták meg az intéz-
A polgármester a Települési Operatív Prog-     terv szerint zajló útfelújítások következő szaka- ményre. Azóta már ügyészségi vizsgálat is fo-
ram keretében megvalósuló beruházások kö-     sza az Ölyvös utca lesz, kiemelt műszaki tarta-  lyik az egyesület ellen, és nagy valószínűség
zött elsőként a gazdaságfejlesztést célzó ipari  lommal. Magdus László még egy problémára      szerint a beruházás összegét vissza kell majd
parkot említette. Ez a meglévő fejlesztését és   hívta fel a figyelmet: a környéken lakóknak    fizetniük, mert nem tudta a tevékenységét el-
egy új zöldmezős beruházást jelent. Murakö-    nagy gondot jelentenek a kóbor ebek, melyek    kezdeni.
zi István látványterveken mutatta be a piaci    sokszor a nem megfelelő kerítések miatt veszé-   Varga Beáta arról kért tájékoztatást, hogy mi-
vásárcsarnok, a József Attila utcán megépülő    lyeztetik az itt élőket. Kérte, hogy érezzék át  lyen biztonsági intézkedéssel lehet biztosítani
inkubátorház, a városháza, a Bihar Termálliget   a problémájukat és valahogy érjék el, hogy az   egy 4-es fokozatú fogvatartott elhelyezését a
gyógyászati célú fejlesztésének, a Zsinagóga    ebtartás szabályait valamennyi berettyóújfalui   helyi kórházban, ha megépül a fogvatartottak
felújításának elkészülő épületeit.         lakos betartsa, és felelős kutyatartó legyen. Mu- egészségügyi intézménye és a kórház épüle-
Teljesen vagy részben elkészült projektek is    raközi István emlékeztetett az utakkal kapcso-   tében kell huzamosabb ideig ellátni, vagy a
szerepeltek a beszámolóban: az októberben     latban, hogy jelenleg 100 méter út aszfaltozása  traumatológiai osztályon kell kezelni. Ebben
átadott felnőtt háziorvosi rendelő és a három   10 millió forintba kerül. Pályázat híján pedig   az esetben hogyan biztosítja a kórház a szabad
óvodát érintő korszerűsítés is. Mint elhangzott,  ezt csak önerőből lehetne elvégezni.        levegőn való tartózkodását, amihez természe-
a „Zöld város kialakítása” című 700 millió fo-   Bartha Mária Katalin a Táncsics tér és a Szé-   tesen joga van. Mint elhangzott, ezek orvos-
rintos program részeként többek között a sport-  chenyi utca közötti gyalogátkelőhely veszé-    egészségügyi és szakmai kérdések, így a pol-
csarnok és a Népliget is megújul. Valamennyi    lyességére hívta fel a figyelmet. Azt mondta,   gármester 15 napon belül levélben ad választ a
pályázat 100 %-os intenzitású, tehát önerőt    már több baleset is történt ezen az útszakaszon.  feltett kérdésre.	      K.Zs.
nem igényel.                    Úgy vélte ezen segíthetne, ha állandó forga-
Kerékpárutak építésére és felújítására a követ-  lomirányítók lennének jelen. Kovács Zoltán a
kező időszakban összesen 340 millió forintot    II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát körülvevő
költ az önkormányzat. Új szakaszok épülnek     járda okán kért szót. Azt mondta, az ott lévő fák
a Berettyó-laposon, a Nefelejcs és a Béke utca   szinte használhatatlanná tették ezt a szakaszt.
között a Földesi úton, illetve a Rákóczi utcán az Kérte, hogy ha lehetőség van rá, a Bessenyei
iskolától a Csendes temetőig.           lakótelep 2. terület rehabilitációja pályázatban
Önkormányzati saját erős beruházások között    a Rákóczi Ferenc Általános Iskola udvarát ki-

Emlékezés november 4-én                                              MEGHÍVÓ

November 4-én este az 1956-os forradalom és    56-os eseményekről beszélt. A forradalom le-    Örömmel tájékoztatjuk Berettyóújfalu
szabadságharc mártírjaira emlékeztek egy elő-                             lakosságát, hogy 2018. január 1-től is-
adással és közös gyertyagyújtással a Népligeti   verése után Magyarországról a Szovjetunióba,    mét helyi autóbuszjárat fog közlekedni
kopjafánál. Dr. Dupka György történész az Er-
délyi Gábor teremben Bucsella József kárpát-    köztük Ungvárra deportált, a KGB által letar-     a városban, amellyel kapcsolatban
aljai magyar történetén keresztül a kárpátaljai                              2017. december 19-én (kedden)
                          tóztatott magyarországi felkelők sorsára is ki-
                                                             15 Ăłrakor
                          tért az előadó. Az előadás keretében a jelen-    a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal

                          lévők megismerhették Kocsis Csaba Elrabolt       I. emeleti nagytermében lakossági
                                                      fĂłrumot tartunk, amelyre minden
                          ötven évem… XX. szá-                  érdeklődőt tisztelettel meghívunk.
                                                   A fĂłrumon jelen lesznek a nyertes ĂĽzemel-
                          zadi emlékek szintézise              tető N-R-A Busz Kft. képviselői is, akik
                                                   ismertetik a 2018. január 1-től induló helyi
                          című könyvét is, amely               menetrend szerinti személyszállítás átszer-
                                                   vezésének tervét és válaszolnak a felmerü-
                          a Dupka György által                lő kérdésekre.
                                                   Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
                          szerkesztett Kárpátaljai
                                                           Muraközi István polgármester
                          Magyar Könyvek soro-

                          zatban jelent meg. A kis-

                          regény főhőse Bucsella

                          József. Az emlékezés

                          gyertyagyújtással ért vé-

                          get a Népligeti emlékosz-

                          lopnál. 	 K.Zs.
   1   2   3   4   5   6   7   8