Page 6 - 2017-09-01
P. 6

6 ĂśNNEP                                                     2017. szeptember

„Semmi sem emel fel, csakis az alázat…”

Rendezvények Szent István ünnepén

Az augusztusi fesztiváli hétvégét követően, államalapító Szent István napján az immáron hagyomá-

nyosnak számító ünnepi szentmisével, képzőművészeti kiállítás megnyitásával és kenyérszenteléssel

ünnepelt Berettyóújfalu közössége.

                 A római katolikus    hajszolókat, a szavak és tettek közötti arányveszté-  megye Galériában. A művészt egykori tanítványa
                 templomban Rákóczi   seket. Ebben segítenek eligazodni az ünnepnapok,    és „földije”, Kolozsvári-Donkó Rebeka mutatta be
                 Jenő plébániai kor-   melyek jó esetben a hétköznapok alapjául, életrit-   a berettyóújfaluiaknak. Az édenkert örök fája cí-
                 mányzó mutatott be   musunk meghatározójaként töltenek be fontos sze-    met viselő kiállítás jól mutatja meg Blaskó Sándor
                 ünnepi misét. Szentbe- repet. Szólt állami és települési szintű ünnepeink   világlátását, melyet alkotó tevékenysége mellett
                 szédében az államala-  jelentőségéről, közösségformáló erejéről. Külön    tanárként, mesterként is közread. Az őt mélta-
                 pító uralkodó bölcses- kiemelte azokat – az előző napok eseményeire is    tó egykori tanítvány minderre többek között egy
ségét emelte ki, hogy a maradandóságot szem előtt    visszautalva –, akik a következőt vallják: „Legyen   mese példáján világított rá: „a kicsi királyfi rátalál
tartva, a szilárd alapokat megteremtve hozott létre   ez egy olyan város, amely az államalapítás, továb-   a girhes-görhes csikóra a hídlás alatt és a nyakába
egy olyan államot, melyben a magyar nemzet fenn-     bá az új kenyér, vagyis az újra és újra megújuló    veszi, majd viszi-viszi sokáig. Útközben csorog a
maradhatott. Sőt a történelem sötétebb időszakai-    élet ünnepét itt, együtt tölti. Mindeközben pedig   nyakába a trágyalé, kinevetik és csúfolják az arra
ban is gyarapodni volt itt képes. Ehhez pedig arra    leckét adnak sokaknak, hogy hogyan lehet közösen    járó emberek. A királyfi háromszor is ledobja nya-
volt szükség, hogy a két földi nagyhatalom közé     tenni a sajátjainkért, a közösségünkért, a kultúrán-  kából a csikót, hogy ő most már nem viszi tovább.
ékelődő ország népe az egyedüli igaz hatalmat te-    kért és a mindennapi boldogulásunkért is.” Sem     Végül mindannyiszor visszamegy érte. Így érnek
kintse fölötte állónak, és Krisztus tanítása szerint   a hétköznapok, sem pedig az ünnepek nem érik el    ki a városból. Ott aztán a girhes-görhes kiscsikó
haladjon előre.                     valódi céljukat, ha nem tudunk valóban egymásra    megrázza magát, és csodaszép aranyszőrű táltos
Ugyancsak a szent király példájával kezdte ünnepi    figyelni, egymás tudásából meríteni, egymásra tá-   paripává változik.” Valami hasonlót él meg min-
beszédét Muraközi István polgármester is, a mű-     maszkodva valami valóban közöset alkotni.       denki, aki a magyar műveltséget, a magyar nép-
velődési központban 11 órakor kezdődő ünnepi       Az ünnep emelkedettségét szolgálták a Balázs      hagyományt és hitet a nyakába veszi. A megnyitót
rendezvényen. Az Imre herceghez írt intelmeket      Amarilla által előadott népénekek, majd az a kiál-   követően maga a művész is szólt a megjelentekhez,
alapul véve világította meg korunk értékválságát,    lítás, melyet az Abonyban élő Blaskó Sándor szob-   majd az ünnepi esemény kenyérszenteléssel, vala-
az abban egyéni boldogulást akár becstelenül is     rászművész alkotásaiból rendeztek be a Bihar Vár-   mint az új kenyér megszegésével zárult.	 –i –n

Néptáncfesztivál államalapításunk ünnepén

Berettyóújfaluban már évek óta nagy-           világot feltáró táncával magával ragadta a néző-    dig a házigazda Bajnóca Néptánc Egyesület kapta.
szabású fesztivállal emlékezünk meg           ket.                          A III. Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztivál
államalapításunkra. Idén harmadik            Augusztus 19-én folytatódott a program, hiszen a    a díjkiosztással véget ért, szervezői, a Bajnóca
alkalommal került megrendezésre a            táncosok délelőtt a strandon adtak műsort, majd    Néptánc Egyesület, Berettyóújfalu Város Ön-
Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztivál.          ezt követően következett a felvonulás a város     kormányzata és a Berettyó Kulturális Központ
2017. augusztus 18-án és 19-én 6 nem-          utcáin. Erre az alkalomra csatlakozott hozzánk a    minden csoportnak köszöni a kimagasló produk-
zet táncosai lepték el városunk tereit.         Degirmenlik Néptánc Együttes Észak-Ciprusról      ciókat, valamint minden kedves érdeklődőnek,
                             valamint 10 magyar néptáncos és hagyományőrző     nézőnek köszöni a részvételt, mind a gálaesten,
Albán, cseh, nigériai, észak-ciprusi, mexikói és     csoport. A több mint 350 főt számláló felvonulás    mind az augusztus 19-i programokon.
székely vendégeink mellett a szervező Bajnóca      a város utcáin zajlott, 6 állomáson megállva adtak   A Bajnóca Néptánc Egyesületnek azonban ezzel
Néptánc Egyesület, valamint helyi és környékbeli     műsorokat a külföldi és magyar csoportok, majd a    nem ért véget a fellépések és programok sorozata,
néptánc és hagyományőrző csoportok vettek részt     Szent István térre érkeztek, ahol a felállított szín- hiszen Boróka csoportunk Csopakon egy nemzet-
a nagyszabású, 350 táncost és több ezer nézőt      padon kezdődtek meg a fellépések. Igazi nemzet-    közi néptánctáborban vett részt, mely lehetőséget
megmozgató eseményen.                  közi hangulat uralkodott a téren, hiszen 5 külföldi  köszönjük Berettyóújfalu Városának, Cserbóka
Augusztus 18-án sajtótájékoztatón mutattuk be a     és 8 magyar néptánc együttes mutatta meg tudását    csoportunk pedig részt vett az 51. Debreceni Vi-
fellépőket valamint a programsorozatot, majd este    a több mint két óra hosszáig tartó műsorban!      rágkarnevál karneváléji programján, valamint a
a Kabos Endre Városi Sportcsarnok adott otthont     Az eseményeket a háromtagú zsűri (Törökné       Nagyerdei Stadionban, teltház előtt mutatkozha-
a rendezvény megnyitójának és a gálaestnek. Dr.     Csécs Lenke, a Főnix Néptáncegyesület művé-      tott be és méltóképpen képviselhette városunkat.
Vitányi István országgyűlési képviselő és Mura-     szeti vezetője; Kállai Irén, igazgató, Berettyó    Esemény- és élménydús heteket tudhatunk ma-
közi István, Berettyóújfalu város polgármestere     Kulturális Központ és Dr. Kardos László, a Hajdú    gunk mögött, melyekért köszönjük a lehetőséget,
beszédeikben elismerően nyilatkoztak a feszti-      Néptáncegyüttes nyugalmazott vezetője) is figye-    és köszönjük a fesztivál megvalósításban nyújtott
válról, mellyel nemcsak Berettyóújfalu, de Bihar     lemmel követte, így a két nap produkciói alapján    segítséget és támogatást!
lakosságának is értékekben gazdag programsoro-      a fesztiváldíjat az albán Iliria Néptáncegyüttes    Támogatóink: Berettyóújfalu Város Önkormány-
zatban lehet része.                   vehette át, csakúgy mint az előző esti gálaesten    zata, Berettyó Kulturális Központ, Szerencsejáték
A gálaest magyar táncokkal kezdődött, a Bajnóca     leadott szavazatok alapján a közönségdíjat is! A    Service Nonprofit Kft, Bihar Termálliget Starnd
Néptánc Egyesület csoportjainak fellépése és a      zsűri különdíját az Iliria egyik férfi táncosa, Ilian és Termálfürdő, Berettyóújfalui Szakképzési
székelyföldi Oroszhegyről érkezett Urusos nép-      Isa kapta, akinek egyéni ügyessége lenyűgözte a    Centrum, CSAT Egyesület, Pergő Egyesület,
táncegyüttes kis és nagy magyarországi táncokkal     zsűrit.                        K&H Bank, Groupama Biztosító, Szabó József
szórakoztatta a zsúfolásig megtelt csarnok közön-    A Bajnóca Néptánc Egyesület különdíját a cseh     egyéni válallkozó.
ségét. A gyermekeknek, de még a felnőtteknek is     csoport, Berettyóújfalu Város Különdíját a Team    Médiatámogatók: Berettyó Tv, Berettyó Rádió,
nagy élményt jelentett a több száz néző vastapsa,    Gravity, a Berettyó Kulturális Központ különdíját   berettyóhír.hu, Bihari Hírlap.
melyeket a produkciókat jutalmazták. Ezt követő-     a székely Urusos, a Mézlovagrend különdíját pe-
en a cseh Česká Beseda Mistrovice csoport mu-                                              Turzó Renáta – Csarkó Imre
tatta meg tudását, rájuk és nemzetükre jellemző           A fesztiváldíjat az albán Iliria Néptánc-       A nap utolsó felvonása egy majdcsak két
táncot adtak elő. Nigériai vendégeink táncára            együttes vehette át, csakúgy mint a közön-       órás Péter Szabó Szilvia koncert és az el-
mindenki felkapta a fejét, hiszen a Team Gravity          ségdíjat is                      maradhatatlan tűzijáték volt.
hagyományos mozdulatokat egyesítettek modern
tánccal, afrobeat stílusú előadásuk változatossá-
got hozott a műsorba és sokak tetszését elnyerte.
Az albán Iliria tánccsoport egy fergeteges pro-
dukciót mutatott be a közönségnek, mellyel saját
néptánchagyományaikat kiválóan reprezentálták
számunkra. Az estet a mexikói Olinyolotl táncosai
zárták, akik különleges hangulatú, és különleges
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11