Page 5 - 2017-09-01
P. 5

2017. szeptember                                            ITT TÖRTÉNT 5

EgyesĂĽlt a BajnĂłca Ă©s a Bihar

Közösen tartott sajtótájékoztatót a         igényekkel, lehetőségekkel, egy valami azon-    felnőtt csoport Bihar, a gyermekcsoportok pe-
Bajnóca Néptáncegyesület, a Bihar          ban megmaradt: a néptánc iránti elkötelezettség.  dig a Bajnóca néven fog működni. A Bak Judit
Táncegyüttes, a Berettyó Kulturális         Hangsúlyozta, már egy ideje hiányzott az egy-    által átadott csoportok művészeti vezetői Jakab
Központ, valamint Berettyóújfalu Vá-        séges kép, ezért nagyszerű a csoportok összefo-   Barbara és Fézel Gábor lesznek, akik a mostani
ros Önkormányzata.                 gása. Lisztes Éva a Nadányi Zoltán Művelődési    művészeti vezetőkkel, Csarkó Erikával és Turzó
                          Ház vezetője szerint most ért meg az egyesülés   Boglárkával együtt látják el feladatukat. A felnőtt
A rendezvényen a két néptáncegyüttes vezetője    gondolata. Ezáltal egy intézményesített hátteret  csoport vezetője Turzó Renáta és Király Sándor
bejelentette, hogy a két berettyóújfalui csoport  kap az egyesület, ezzel is segítve a háttérmun-   lesz.	            SKGy
a jövőben közösen, egyesületként fog működni.    kálatokat. Bak Judittól a Bihar Táncegyüttes
Bónácz János alpolgármester elmondta, Beret�-    vezetőjétől megtudhattuk, hogy valóban régóta
tyóújfaluban csaknem fél évszázados múltra te-   érlelődött benne az egyesülés gondolata, és a
kint vissza a szervezett néptáncélet. Bak Istvánné közös munka során érezhető volt az összhang
kezdett a 70-es évek elején az akkori 3-as isko-  a két csoport között. Turzó Renáta a Bajnóca
lában szakköröket tartani, majd abból nőtte ki   Néptáncegyesület vezetője szerint a közös művé-
magát a számos hazai és nemzetközi eredményt    szeti munkát nagyobb erővel tudják majd végez-
elérő Bihar Táncegyüttes. Nyilvánvaló, hogy az   ni, továbbra is folytatódnak a Bihar táncegyüttes
évtizedek alatt több generáció felnőtt, más-más   által elindított táncházak, valamint megkezdődik
                          az általános iskolákban az alapozó oktatás is. A

Jótékonysági focitornából gyermekszállító ágy

Már biztonságosan elhelyezve tudnak         mondta, hogy a tornán befolyt összeget nem si-   igazodnak, ezért is elérhetetlenek ilyen méretű
gyermekeket szállítani a kórterem és        került azonnal elkölteni, mert Magyarországon
a műtő között abban a speciális beteg-       nem kapható ilyen típusú betegágy, ezért külön   ágyak. A tervezés és kivitelezés folyamán min-
szállítóban, melyet a Bihari Sebészeti       erre a célra, az osztály elképzeléseinek alapján
Alapítvány áprilisi jótékonysági foci-       készítették el. A hiánypótló eszköz a biztonság   den szakmai igényt felmérve alkották meg az
tornájának bevételéből vásároltak és        szempontjából – ahogy a főorvos fogalmazott –
                          az orvosok és nővérek mellett a szülők számára   egyedi eszközt. 	      K.Zs.
július 6-án adták át ünnepélyesen.         is megnyugtató lehet.
                          A beszerzés tehát nem volt könnyű, az elkép-
A sebészeti osztály közel 280 ezer forint ado-   zeléseknek megfelelő ágyat nem lehetett kapni.
mányból vásárolta meg a gyermekek szállítására   Egy hatvani vállalkozás azonban megoldotta
alkalmas betegágyat. Dr. Kóti Csaba osztály-    ezt a problémát: megtervezte és elkészítette. Az
vezető főorvos azzal kezdte, hogy a kórháznak    átadón Torda Tibor, a Tech-Medical Kft. tulaj-
nagy szüksége volt már egy ilyen eszközre. Az    donosa arról beszélt, hogy jelenleg a szabvá-
átadáskor a sebészeti osztály vezetője azt is el-  nyok - itthon és külföldön is - a felnőtt mérethez

Átadták a járási hivatalt              Ingyenes úszásoktatás Berettyóújfaluban
                          2017 tavaszán, nyarán első alkalommal sikerült   zésében és lebonyolításában Bondár Sándor, a
Elkészült a Hajdú-Bihar Megyei Kor-         támogatást szereznünk a Magyar Úszószövet-     Herpály-Team Kft. elnöke segítette munkánkat.
mányhivatal által használt járási hivatal      ségtől, mely pályázat keretében 50 óvodáskorú    Az úszás hatékonysága nagyban függ az alapoktól,
épületének energetikai fejlesztése. A pro-     gyermeknek volt lehetősége térítésmentesen – az   a helyesen tanított gyermek élvezi a sebességet, s
jektet Pálfi Anikó, a Hajdú-Bihar Megyei      óvodai nevelés keretein belül – délelőttönként   ha nem is lesz a későbbiekben versenyző, de meg-
Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási        úszásoktatáson részt venni. A tanfolyam lebo-    tanul szépen, kevés energiával, hatékonyan úszni.
Hivatalának vezetője adta át ünnepélyes       nyolítására a Bihar Termálligetben került sor, Pap Mindezeket szem előtt tartva, valamint a rengeteg
keretek között.                   Róbert úszóedző vezetésével.            pozitív visszajelzésnek köszönhetően bízunk ab-
                          Gálné Tóth Klára, a Vass Jenő Óvoda és Bölcső-   ban, hogy tanfolyamunkat sikerül a következő tan-
Pálfi Anikó elmondta, mindenképpen szükséges    de vezetője támogatta munkánkat, segítségével a   évben is megvalósítani. Jelentkezéseket továbbra
volt ennek a régi ingatlannak a korszerűsítése,   város 5 óvodájából toborozhattunk gyerekeket.
mely az 1925-ös években épült vármegyeházá-     A helyszín biztosításában, az edzések szerve-    is várunk.	         Herpály SE

nak. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a     Elismerések az egészségügyi dolgozók napján
KEHOP-5.2.2 pályázatán belül 1,3 milliárd fo-
rint támogatásban részesült. Ebből az összegből
a megyében 33 kormányhivatali épület energeti-   A magyar egészségügy napja alkalmá- kiváló munka elismerése mellett a múltban a
kai korszerűsítése valósul meg. A Kossuth utca                             kórházért dolgozó kiválóságokról is megemlé-
6. szám alatti épület fejlesztése során elkészült  ból orvosi előléptetéseket, elismeréseket      keznek. A kórház udvarán ebből az alkalom-
az épület homlokzati, valamint a padlás utóla-   adtak át a Gróf Tisza István Kórházban       ból ünnepélyesen adtak át egy emlékművet,
gos hőszigetelése. A felújítás során 87 db külső  megemlékezve a nap névadójáról is,         melyen Balassa János sebészorvos gondolata
nyílászáró cseréje valósult meg, és kicserélték a  Semmelweis Ignácról, a magyar anyák         olvasható: „Másokért, nem magunknak élni”
radiátorokat, melyekre új termoszelepek kerül-
tek. A megújuló energiaforrás hasznosítása érde-  megmentőjéről.                   A magyar egészségügy napja alkalmából hat
                                                    orvost léptettek elő. Munkájuk elismeréseként
kében 36 db napelem panelt helyeztek el a tetőn.  Számos munkatársunk csendben végzi dolgát,     ketten kiváló dolgozói kitüntetést vehettek át.
Az energetikai korszerűsítések eredményeként    de lényegesen többet tesznek, mint ami elvár-
jelentős energia-megtakarítás érhető el, továbbá  ható volna – mondta Dr. Muraközi Zoltán. A     Igazgatói dicséretben nyolcan, illetve egy ápo-
                          főigazgató úgy folytatta: ezt a szimpatikus,    lói kollektíva részesült. 	 K.Zs.
az épületek energetikai besorolása is jelentősen
javulni fog.	   SKGy
                          közösségi szellemű tevékenységüket szeret-
                          nék az adományozott elismerésekkel és elő-
                          léptetésekkel honorálni.
                          Az idei Semmelweis napi ünnepség kivételes-
                          nek számított, mert – ahogy Dr. Kóti Csaba a
                          Magyar Orvosi Kamara megyei alelnöke fo-
                          galmazott – a jelen és a jövő érdekében végzett
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10