Page 4 - 2017-09-01
P. 4

4 AKTUÁLIS                                                        2017. szeptember

                           Alapkőletétel – tovább épül az

                           M4-es autópálya

Ünnepélyes keretek között július 11-én        ezzel kapcsolatban elmondta, az elfogadott fej-   Cseke Attila romániai szenátor úgy fogalmazott,
tették le az M4-es autópálya Berettyóúj-       lesztési terv szerint valamennyi megyeszékhe-    a Romániában élőknek fontos az alapkőletétel,
falu-Nagykereki országhatár közti sza-        lyünket gyorsforgalmi úthálózattal kell össze-   hisz amellett hogy gyors és biztonságos közle-
kaszának alapkövét a 47-es főút most is       kötni. A Via Kárpátia újabb szakasza jöhet létre  kedést nyújt, a gazdaság élénkítésében is része
épülő egyik csomópontjánál.             – mondta az államtitkár. Az M35-ös autópálya    lehet az országot Európához kapcsoló új sztrá-
                           az M30-as autóút megépítésével, valamint az     dának. Reméljük – tette hozzá- hogy ennek a be-
Az M4-es autópálya két szakaszban készül el. A    M4-es országhatárig történő folytatásával létre-  ruházásnak a hatására az észak-erdélyi autópálya
29,5 kilométeres szakaszon 2×2 forgalmi sávos    jön a gyorsforgalmi útkapcsolat Lengyelország-   szakaszainak építése is elindul.
autópálya épül leállósávval. A két szakasz össz-   tól egészen Erdélyig. Az M0-ás úttól Abonyig    Muraközi István, Berettyóújfalu polgármeste-
költsége majdcsak 100 milliárd forint.        folyamatban van az M4-es fejlesztése – mondta    re arról beszélt milyen előnyökkel jár a város
Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-    el a 4-es számú főút kapcsán Homolya Róbert.    és a Bihari térség számára az autópálya és mit
térium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára  Ugyancsak jó hír a térségben élőknek – tette hoz-  várhatunk el a megépítésétől. Ha nem is min-
azt mondta: a mostani szakasz is jó példája annak  zá – hogy a 2X2 sávos gyorsforgalmi út egészen   den problémánkra gyógyír a pálya megépítése
a kormányzati tervnek, mely szerint 2022-ig va-   az országhatárig épülne meg.            – fogalmazott a polgármester - de egy komoly
lamennyi gyorsforgalmi út eléri az országhatárt.   Történelmi pillanat az alapkőletétel – jelentet-  lehetőség melyet az itt élőkkel együtt meg kell
Hozzátette, a kormányzati döntés alapján 2500    te ki Dr. Vitányi István, a térség országgyűlési  ragadni. A kapcsolatteremtésben is fontos szere-
milliárd forintból 900 kilométernyi új gyorsfor-   képviselője az alkalom kapcsán. Úgy folytatta:   pe lesz: Kassa, Debrecen, Nagyvárad érintésével
galmi szakasz fog megépülni és elkészülnek az    ekkora beruházás egyben – 100 milliárd forint -   a Felvidéket és Észak-Erdélyt bekapcsolja a ma-
országhatárig tartó szakaszok is. Az államtitkár   ebben a térségben még soha nem valósult meg.    gyar gyorsforgalmi úthálózatba. Pántya József a
                           A térség számára a felemelkedést, a halmozottan   Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. útfejleszté-
                           hátrányos helyzet levetkőzését is jelentheti a be- si igazgatója a beruházás kapcsán elmondta, az I.
                           ruházás – folytatta Vitányi István. Az autópálya  szakasz kivitelezését a HÓDÚT Kft. és a Duna
                           összeköti az anyaországot és az erdélyi magyar-   Aszfalt Kft. végzi nettó 15 milliárd forint érték-
                           ságot. A képviselő reményét fejezte ki, hogy Ro-  ben. A II. szakasz nyertes vállalkozói a HÓDÚT
                           mánia is elkötelezett lesz abban, hogy folytatód-  és a Duna Aszfalt Kft. valamint az A-Híd Zrt. A
                           jon a túloldalon is az építkezés.          kivitelezés költsége 83 milliárd forint.	 K.Zs

Épületátadó a tanévnyitón

Felújított épületben kezdhették meg a        názium. Később pedig újraindult a mezőgazdasá-   ütemben bővül, ezért minden eddiginél nagyobb
tanévet a Bessenyei György Szakgimná-        gi szakképzés, most pedig új köntösben várja a   szükség van a jó, gyakorlati tudással rendelkező
ziumban szeptember 1-én. Ennek meg-         kezdődő tanévet a Bessenyei György Szakgim-     szakemberekre.
felelően ünnepélyes keretek között a         názium, és valamit már látunk az Eötvösnél is.   Pelyhéné Bartha Irén a Berettyóújfalui Szakkép-
meghívott vendégek, tanárok és diákok        Utóbbi kettő pedig a megye valamennyi – Deb-    zési Centrum főigazgatója a Bihari Hírlapnak
jelenlétében az iskola kultúrtermében        recenen kívüli – szakképző iskoláját magában    elmondta, hogy összesen 200 millió forintot is
                           foglaló Berettyóújfalui Szakképzési Centrum     meghaladta a fejlesztésekre fordított összeg, és a
tartották meg az alkalmat.              keretei között történik. De alapfokon sem álltunk  jó gazdálkodás eredményeképpen saját forrásból
                           meg – folytatta a polgármester. Az önkormány-    is tudtak több intézményükben felújítási, kar-
Izgalmakat is rejt, de terhet is jelent az iskola-  zati beruházások között már zajlik az Eszterlánc  bantartási munkát végezni. A Bessenyei György
kezdés – kezdte köszöntőjét Dr. Vitányi István,   és a Széchenyi Tagóvodák felújítása, a napokban   Szakgimnázium külső és belső, valamint energe-
aki mint mondta, ugyanezek között a falak között   pedig a Radnóti utcán elkezdődik egy vadonatúj   tikai felújításának költségei elérték a 130 millió
kezdte meg középiskolás éveit, az akkor itt lévő   székhelyóvoda építése, de értesültünk a Diószegi  forintot. A tanévkezdés mind a 13 tagintézmé-
Arany János Gimnáziumban. A kormánynak ha-      Kis István Református Általános Iskola energe-   nyükben zökkenőmentesen zajlott – tette hozzá.
tározott szándéka – folytatta – hogy segítse az   tikai fejlesztéséről is. Mindez – struktúráktól,  A főigazgató a jövőt illető tervek között említette
oktatásban résztvevőket. Kiterjesztve az ingye-   igazgatási viszonyoktól függetlenül – mindan�-   a Bihari Hírlapnak a nádudvari tagintézményt,
nes tankönyvben részesülők körét, már 1-9-ik     nyiunk közös öröme és büszkesége – zárta gon-    ahol tanműhelyet építenének. Az infrastrukturá-
tanfolyamon jutnak ily módon a könyvekhez,      dolatait Muraközi István.              lis beruházások mellett az IKT eszközfejlesztést
illetve a gyermekétkeztetésre is egyre többet    A 2017-2018-as tanévet Marinecz Kornélia tag-    is kiemelte, mely a centrum valamennyi iskoláját
fordítanak. Most is 50 településen folyik iskolák-  intézmény-vezető nyitotta meg köszöntve az     érintené. A tervek között szerepel még a centrum
hoz kötődő felújítás, térségünkben Konyáron és    újonnan érkező kilencedikeseket megfogalmaz-    központi épületének felújítása is.	
Nagyrábén épült új tornaterem, Derecskén pedig    va a tanárok, diákok és szülők közös céljait: jó                     K.Zs.
hamarosan elkészül a tanuszoda. Az országgyű-    tanulmányi eredmények és sikerek elérése mel-
lési képviselő örömmel számolt be arról is, hogy   lett az, hogy az iskola élményeket is adjon. Egy  A felújított főépület bejáratánál lévő nemzeti szí-
a Berettyóújfalui Tankerület minden benyújtott    osztálykirándulás, nyári tábor vagy egy színház-  nű szalagot Muraközi István polgármester, Soós
pályázata támogatásban részesült, ezek közül     látogatás fontos építőkockái egy valódi közösség  László osztályvezető, Vitányi István országgyűlé-
kiemelve a 280 milliós összeget, melyből új ze-   kialakításának, formálásának – mondta az intéz-   si képviselő és Pelyhéné Bartha Irén főigazgató
neiskola és koncertterem épül Berettyóújfaluban.   ményvezető. Megnyitóját Szent-Györgyi Albert    vágták át.
Az elmúlt évtizedekben is folyamatosan változó    idézet ével zárta: „Az iskola dolga... hogy megta-
oktatási rendszerről, intézményeinkről, alapítók-  nítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen
ról, kiemelkedő igazgató- és tanáregyéniségekről   megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
szólva Muraközi István köszöntőjében úgy fogal-   Avatóbeszédében Soós László a Nemzetgazdasá-
mazott: „az egykori eleven jelenből ma példaadó   gi Minisztérium Szak- és Felnőttképzési Főosz-
múlt lett, ahogy az az egészséges társadalmakban   tályának vezetője reményét fejezte ki, hogy az új
teljesen rendjén is van”. Azt, hogy Berettyóúj-   épülettel sikerül hozzájárulni az oktatás színvo-
falu a térség oktatási központja, iskolaváros az   nalának emeléséhez. Varga Mihály miniszter
elmúlt években joggal mondhattuk – tette hozzá    országos tanévnyitón elhangzott szavait idézve
a polgármester.                   úgy fogalmazott, hogy az egyik legfontosabb a
A közelmúlt kapcsán elhangzott: megújult, át-    hazai szakképzés rendszerének továbbfejlesz-
épült, felszerelt óvodák, általános iskolák és gim- tése, hiszen a magyar gazdaság kiemelkedő
   1   2   3   4   5   6   7   8   9