Page 3 - 2017-09-01
P. 3

2017. szeptember                                       ÖNKORMÁNYZAT 3

Indul az új Berettyó Kártya!

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a      tulajdonosai azonnali vásárlási kedvezményeket    Ha szeretne Berettyó Kártya tulajdonos lenni,
2017/28 (II.23) számú határozatában kezdemé-     tudnak igénybe venni a Magyar Kedvezmény-       önnek csak annyi teendője van, hogy felkeresi
nyezte egy új településkártya beindítását. A ren-  hálózattal szerződött kártyaelfogadó helyeken     ügyfélszolgálatunkat, személyi igazolvánnyal és
delet értelmében minden állandó berettyóújfalui   (jelenleg országosan több mint 1500 üzletben)     lakcímkártyával igazolja a díjtalan átvételre szóló
lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött sze-   köztük Debrecenben is a FŐNIX Kártya elfo-      jogosultságát, vagy befizeti a kártyadíjat, kitölti a
mély alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de    gadó helyeken is, valamint számos kulturális     szükséges igénylőlapot, kártyáját azonnal átvehe-
bárki számára megvásárolható 2.000 Ft+ÁFA      rendezvényre kedvezményes árú belépőjegyeket     ti, és már használhatja is.
(2.540 Ft) áron szeptember 14-től a rendezvény-   is vásárolhatnak. Szeptember elejétől a jelenleg   Ügyfélszolgálatunk címe: 4100 Berettyóújfalu,
házban (Szent István tér 11.). A kártya haszná-   elérhető kedvezmények mellett, a Vodafone na-     Szent István tér 11. (Tourinform Iroda) tel.: 06-
latával Berettyóújfalu lakosai, a Berettyóújfaluba  gyon kedvező ajánlatot biztosít a Berettyó Kártya   54-475-577
érkező vendégek, turisták, valamint a Berettyó    tulajdonosai számára.                 Nyitva tartás: hétfőn-kedden-szerdán 8-16 órá-
Kártyát elfogadó üzleti partnerek számára egy    Mivel a bevezetésre kerülő kártya NFC chippel     ig, csütörtökön 10-18 óráig, pénteken 9-12 óráig
olyan kedvezményes szolgáltatási rendszert nyúj-   rendelkezik, ezért a későbbiekben lehetőség lesz   várjuk a berettyóújfalui lakosokat és az érdeklő-
tunk, amely előnyökkel jár mindenki számára,     pontrendszer kezelésére is. A kártya várhatóan    dőket, illetve új partnereinket.
élénkíti a gazdasági folyamatokat és támogatja a   decembertől alkalmassá válik több olyan önkor-
helyi közösségeket. A kártya érvényességi ideje   mányzati juttatás kezelésére is, melyek eddig pa-     Kállai Irén igazgató, Zsargó Péter ügyintéző
egy naptári év, de az első már 2017. szeptember   pír alapon működtek. A kártya pontokkal feltölt-
1-től 2018. december 31-ig érvényes lesz.      hető, melyeket a kártyabirtokosok az arra kijelölt
A Berettyó Kártya egy intelligens, NFC chippel    üzletekben „költhetnek el”.
is ellátott, több funkció lehetőségét magában    A helyi partnerek száma folyamatosan bővül, (je-
hordozó, névre szóló kártya, amely a Magyar     lenleg közel 30) de ha esetleg ön, vagy ismerőse
Kedvezményhálózat +Discount Közösségi Ked-      is szeretne csatlakozni elfogadóhelyként, keresse
vezménykártya család tagja. A Berettyó Kártya    bizalommal ügyfélszolgálatunkat.

Képviselő-testületi ülés augusztus végén

Egy perces néma felállással az életének Újabb zöld pihenőpont kialakításáról határoztak nem elfogadhatónak, hogy egy korábban hibásan
                           jelenlévők. Az előterjesztés szerint ezúttal Nagy   eladott ingatlanrészt most 23-szoros áron vásárol
92-ik évében elhunyt Makk Károlyra em-        Istvánné képviselő javaslatára a Báthori utcán    vissza az önkormányzat. Ezért nem tudja támogat-
lékeztek az augusztus 31-én megtartott        alakítanak ki ilyet. Rendkívüli önkormányzati tá-   ni a javaslatot. Szántai László véleménye szerint,
képviselő-testületi ülés elején a városháza     mogatásra is nyújt be igényt a képviselő-testület   ha csak önmagában tekint az adásvételre, mely a
nagytermében.                    döntése alapján a város. Kiírásra került a helyi,   2800 négyzetméteres ingatlan ellenérték ajánlata,
                           autóbusszal végzett menetrend szerinti személy-
A Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar film-     szállítás ellátására vonatkozó pályázat 3 éves szol- akkor ez egy logikusnak tekinthető megoldás le-
rendező, a magyar mozgókép mestere, a nemzet     gáltatási időtartamra.                het. A képviselő azonban, áttekintve az elmúlt két
művésze Berettyóújfalu szülötte és díszpolgára                               év ezzel kapcsolatos történéseit, egy egységes ös�-
volt. Ugyancsak a napirendek előtt került sor az új A „reptéri major” megközelíthetősége         szefüggő folyamatnak nevezte az ügyet, melynek
BtüKtkfavtvtlhthzPepyeeeáeelaaráaéázáetpssmsölóotVtepnnrtlútőriüázeoúygmüpg:zeojkárplsjáfírlétáviégbfartéeeeta.ozdsláaosyeazenlltmyAanéőselhtrstótutáebttaáskIahía27ztiesv,seKkiáékgak0atnp2gTnábzeseájto1byno.asúaaéalr5rjrrlz9etylókeivnettaa0ekgnogny.ellétnekr0öeáéarayardp2leaMe-norbtzktúevm0germóbötkmeeücjuai2őymjeátns,gseelarrá0stemteeeéygbseómeslnltphtiamrieyságpuőesútmb2íízrrtbrtktrnröjeeeóaa8aéoa.íé.ysgen-zrtlz0sdgnAsválúéendéos3trszAesmásnjaryzeatő1kátkerbteázmídi-oÉröKlebiméldeatösR–slléflseB.,áiatknekeoseósOpolrisotjjeeépllklaöáeekdtafrllr-agrblzleoateteHibbonyebtaoétttrteeejnéInváetőtéUiskekyrásns---aebilMéakzsótkemntotiea.j,nursaekeazErm,Kvp…mTmaagaléé1gőarktűurpsa0eöBoiysteaoövlvlennl0rtglezazgéiurtind(%ksaéérBitsóhrrysoeeennztáIaa-zetleátrsenleoI�őnmerirtfstükseass-----rieotkltrenkotityamÚbjAdlsrAmlyneeeaiéózoareltnlzjűúgiétúnoeönrrsölvraettelsjobü„tbtte2élfgsaalrétbalbj02émheöinévetkls2e8pomrsluátőeeéetnui00tz-,éignépiknlátnarvmkétgiakhtejiseeúdsaléezmrkkhtvekatiaoejttüüiuónd,zzzéaláennaaéllőlsgtornhnlttjgoavádtekoa„öngoojkasmgeagétrrdnbzgtéezlöe”izsynloafiokayrltvapenoveőantnantomnseétatltattétcdoérey,tátrkdtlsemóiőáersékgseóbánvehigssgstomysáegro5oavúmzktyrvencáalligétjéöá2tmésbsaryttyfn-bnzi8gllteajóezsaéeyeboiem0yljllalnes0ltelmarmil0–alítngehirl4mnet.lóemérlheeyoál9nmnynésaéAmresz0feéezgaütgotáeom”vegg/trőelpk1ltrtetájktaky–ynsóeáite-,.rkoneézhegmloemkrgemertvgéeksgoeátonoérloyeömsyűbsyktnglrlga…éuzeevbrneeeaévessealgzseziakttazrléljteoielemueízjeetéüttrdtteü–titrhtltstesalauoéeel.geésietsássglznhzyrAsetgíjareázőetúáeeaáaazejókgezvs-------ttt.nadl­firkvdaltslssvrmthüaónáuóaezzüéuáaoksnkgaleraemlrrgslgartontgdrvöeoatayyuújiratlászőadtnoláárrgáfzlsia„bzoe–thtnbomáon,náIönnkeáábrtrsfnsööndndzoaoaltoatkadá.vzbíkesmgnlémtsopsynáAzboaosáizlaénőtastrőeturzaekjntm.zdkalasSAbantrlázööz,Mht,íibeákáabrganevrasetngikn.öőytrsááhttakmdyéihyizslsMrmiinepoapaebzentekoeaetzrvrsnaoggoáeooigsadrzztislyk.srüsvp,suegnmaétbtleéiavsílnüáonreastelztkeéardvkgastőzenamiglvrábíeaylskeevtelvrttábkáremteé.ckaeesáleaevshvsrseEkzlázsnaniáüataeéanoátrázezrndgldtgkoüsrraerhnasáiyolaüoladllaezá–etlztlntaohtsaatömpm,ahsüjleeziasetagkmaonvlláguosddvyfáöólggrézmylzoeiöazlanreyg–agivjgghnsemojgkateéildkvatlátvésseora”pbaöedoözatreséttrn.üetgvinváznzdmltaanoleneetaeEaábmefnkmálkylböovtzitvínNnéé.untavlráééanMahnrcyrggsranienéáksekysztáEtagy,vusőt�eaaertyőőaaaaze-------­t,
gosítás, projektor elhelyezés, szavazó rendszer   3 975 ezer forintban állapította meg  lévő uszoda épület   alapján öt igennel, három nemmel,
kialakítás), az önkormányzat honlapjának megújí-   az értékét. Muraközi István felhívta  felújítása, első eme- tartózkodás nélkül elfogadta a tes-
tása, illetve három, a határ menti együttműködést  a figyelmet arra, hogy a jelenlegi tu- letén pedig gyógy-   tület a megvételről szóló határozati
megerősítő találkozó lebonyolítása.         lajdonos levelében úgy fogalmazott,   ászati részt alakíta- javaslatot.
                                                          Az ülés végén Nagy Istvánné kö-
Pályázat a fürdő fejlesztésére            amennyiben ezt az ajánlatot a testü- nának ki…         szönetét fejezte ki a Rákóczi utcán
                           let nem fogadja el, erről később tár-
Az Interreg Románia-Magyarország program ke- gyalni már nem kíván. A polgármester hozzátette, elkészült járda építéséért. Szántai László a Va-
retében megnyílt pályázati felhívásra is nyújt be hogy az úthasználattal kapcsolatos esetleges jog- daskert-Tarcsai utcák kereszteződésébe kérte egy
ajánlott a város. A projekt során a 750.000 eurós viták elkerülése és a már régóta húzódó ügy ren- közlekedési tükör elhelyezését. A képviselő a tér-
összköltségből megvalósulna a strandfürdőben dezése érdekében – figyelembe véve azt is, hogy figyelő kamerarendszer előkészítésének jelenlegi
lévő uszoda épület felújítása, első emeletén pedig egy új út megépítése egy korábbi ajánlat alapján helyzetét firtató kérdésére elhangzott válaszból
gyógyászati részt alakítanának ki, ahova a Gróf Ti- a 10 millió forintos költséget is meghaladná – ja- kiderült, hogy a négy beérkezet árajánlat elbírálá-
sza István Kórház mozgás rehabilitációs járó-beteg vasolja az adásvételt. A döntés meghozatalánál az sa folyik. A legnagyobb problémát a kamera jelek
szakrendelése költözne át az intézmény új telep- is jelentős szempont – folytatta a polgármester – eljuttatása jelenti a rendőrség épületébe. Ehhez
helyeként. A pályázat sikeressége azért is fontos, hogy több akolommal több képviselő fontosnak azonban több kiegészítő ajánlatra is szükség van.
mert gyógyfürdő fejlesztésre operatív programok tartotta, az önkormányzat gazdasági érdekeinek Nagy Sándor képviselő azt kérte, hogy vizsgálják
már nem nyújtanak támogatást. A fürdő fejlesz- szem előtt tartásával, hogy egyben maradjon a 30 meg, milyen megoldási lehetőség van a város több
téshez járul még hozzá a kormány döntése szerinti hektáros rész és megoldottá váljon a megközelít- kereszteződésében lévő növényekkel, bokrokkal
300 millió forint is – hangzott el az ülésen.    hetősége. Gál László azt kifogásolta és tartotta kapcsolatban, amelyek nehezítik a belátást.	 K.Zs.
   1   2   3   4   5   6   7   8