Page 2 - 2017-09-01
P. 2

2 ÖNKORMÁNYZAT                                                           2017. szeptember

Döntöttek a népszavazásról

A helyi népszavazás elrendeléséről Napelem parkot építenének                       alapján a projektterv műszaki pontosítása zaj-
                                                     lott, és látható, hogy a korábbi 35 millió forin-
szóló előterjesztést tárgyalták el- Az MVM Hungarowind Kft. egy a város terü-               tos projektösszeg nem lenne elegendő érdemi
sőként a július 27-én a városházán leten megépítendő napelem-park létesítésével
megtartott képviselő-testületi ülésen. kereste meg az önkormányzatot. A Csalogány             fejlesztésre, ezért – az elfogadott javaslat sze-
                                                     rint – 75 millió forintos keretösszegben kerül
A polgármester a HVB elnökének döntéséről      utca közelében található, jelenleg beépítetlen te-  benyújtásra a pályázat.
szóló bejelentésében elmondta, a bizottság meg-   rületen – 17 ezer négyzetméter nagyságú telken    Ugyancsak pályázatot nyújt be az önkor-
állapította, hogy a kérdés megfelel a törvényi    – építenék fel a 0,5 MW alatti teljesítményű erő-  mányzat a „Leromlott városi területek rehabi-
követelményeknek, azt hitelesítette és a döntés   művet. A testületi ülésen a több mint 50 pontból   litációja” kiírásra. A pályázat akcióterülete a
elleni jogorvoslati idő eredménytelenül eltelt. A  álló együttműködési megállapodás és bérleti     Völgyköz városrész. Az előterjesztés szerint
most tárgyalt napirend két határozati javaslatból  szerződés tervezetéről tárgyaltak. A jegyző által  támogatható lehet modern szociális bérlakások
állt, az első a helyi népszavazás elrendeléséről, a ismertetett álláspont és a képviselők véleménye   kialakítása, komfortosítása, energetikai kor-
második pedig a népszavazás költségeiről szólt.   is a szerződésben megjelölt 20 éves időtartam    szerűsítése. A projekt keretösszege 120 millió
A népszavazás költségei az előterjesztés szerint   utáni határozatlan időtartamúvá változását tar-   forint.
összesen 5 millió forint, ez 2 millió dologi és 3  totta nem elfogadhatónak. A képviselők – a cég    A képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté
millió 105 ezer forint személyi kiadást jelent az projektvezetőjének jelenlétében – hosszasan
önkormányzat költségvetéséből. A napirend tár- tárgyaltak a két fél számára elfogadható állás-      nyilvánította a Madách – Árpád – Lehel utcák
                                                     által határolt területet annak érdekében, hogy így
gyalása a bizottsági vélemények ismer-        pontokról és szerződési garanciákról.        felgyorsulhassanak a „Zöld város kialakítása”
tetésével kezdődött, majd a kérdésfel- Több képvi- A következő módosítással valamen�-
tevésekkel, vélemények ismertetésével selő a kérdés- nyi képviselő elfogadta az előterjesz-        című projekthez kötődő engedélyezési eljárások.
                                                     Képviselői jelzés érkezett a Madarász utcai ját-
folytatódott. Több képviselő a kérdés- feltevés mód- téseket: A szerződés 15 év határozott        szótér állapotára és balesetveszélyességére vo-
feltevés módját kritizálta, illetve azt, ját kritizálta időtartam után 5 évvel azonos feltéte-      natkozóan. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy
hogy a képviselő testület együttesen         lekkel meghosszabbodik, majd ezt kö-         az egy korábbi, nem önkormányzati pályázati
nyújthatta volna be a kérdést és nem csak négy vetően az erőmű 25 éves élettartamának végéig       projekt részeként épült és ennek okán jelzéssel
tagja a Fidesz frakciónak. Arról is volt szó, hogy határozatlan időtartamúvá változik.          élnek a kivitelező felé. A Csónakázó-tó kör-
– az előző választásokat is figyelembe véve –                               nyéke és annak különösen kiszáradt állapota is
várhatóan kevesen vesznek részt a népszavazá-    Pályázatok benyújtása                szóba került az ülés végén. A Népliget – mint

son, ami nem lesz elegendő az érvényességhez A képviselő-testület korábban döntött a Civil        a polgármester elmondta – ugyancsak a „Zöld
és eredményességhez. A képviselők végül 11 Udvar energiahatékonyságának fejlesztését           város kialakítása” projekt kiemelt fejlesztési te-
igen szavazattal támogatták a népszavazás kiírá- megvalósító pályázat benyújtásáról. Júliusban      rülete, amely megoldást jelenthet ezekre a prob-
sával kapcsolatos határozati javasatokat.      a felmérési tervek és tervezői költségbecslések   lémákra.	        K.Zs.

Több mint 600 gyermek kapott támogatást a tanévkezdéshez
A gyermekes családok számára az év egyik       3.000-3.000 Ft értékű tanszer vagy élelmiszer    séhez képest is jelentős változás volt ettől az
legnagyobb eseménye az iskolakezdés, ami a      utalványt kaptak az ezt igénylő óvodába, isko-    évtől. A város képviselő-testületének döntése
szülők számára nagy anyagi ráfordítással jár.    lába induló gyermekek szülei. Összesen 616      alapján az állami költségvetésből finanszíro-
Ezt elismerve, a gyermekek egyre nagyobb       gyermek részesült Erzsébet utalványban (rend-    zott hátrányos helyzetű gyermekek szünidei
köre ingyenesen részesül a tankönyvekben, il-    szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogo-       étkeztetését, a város költségvetése terhére, va-
letve az állami támogatásként járó családi pót-   sultak 6.000 Ft összegben, a hátrányos helyze-    lamennyi rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
lék is ebben az egy esetben az év során, egy     tű gyermekek első ízben 6.500 Ft összegben.     ményben részesülő gyermekre igényelhették a
hónappal előbb érkezik.               Az önkormányzattól 3.000 Ft értékű tanszer-     szülők nyártól. A jogosultak közül a nyári szü-
A város önkormányzata is törekszik hozzájá-     utalványt kapott 176 család közel 300 gyer-     netben 380 gyermek részére igényelték a szü-
rulni ezekhez a kiadásokhoz saját költségve-     meke: 224 kiskorú, 27 nagykorú gyermek, és      lők az ingyenes étkezést, közülük 140 gyermek
téséből. Így történt ez ebben az évben is. Au-    ugyanilyen értékű élelmiszer utalványt kapott    részére az önkormányzat 2,5 millió Ft összegű
gusztus végén a rendszeres gyermekvédelmi      31 óvodába induló gyermek (összesen 900.000     saját forrásból biztosította az ebédet.
kedvezményben részesülő gyermekeknek járó      Ft értékben).
Erzsébet utalvány mellett életkoruktól függően    A korábbi évek szünidei gyermekétkezteté-

Óvodafejleszés a Vass Jenő Óvoda és Bölcsődében
2017. szeptember 1-jén megkezdődött az        pülésfejlesztési Operatív Program keretében ter-   Óvoda helyén, a pályázati terveknek megfelelő-
új nevelési év. Újra gyermekzsivaj zengi       vezett 300 millió forintos óvodafejlesztés.     en.
be az udvarokat és a belső helyiségeket.       Nyertes pályázat eredményeként az Eszterlánc és   Az elavult régi épület helyett modern, a mai kor
A gyermekek örömmel és vidáman jöttek        a Széchenyi Tagóvoda felújítása és korszerűsíté-   követelményeinek megfelelő épületkomplexum
intézményünkbe. A legkisebbek számára        se a nyári időszakban lezajlott. Ezekben a tagin-  jön létre. A három csoport számára külön öltö-
megkezdődött a beszoktatás, befogadás        tézményekben az épületek külső rekonstrukciója    ző és mosdó helyiségek lesznek. A mindennapi
időszaka. Dolgozóink nagy szeretettel, tü-      és energetikai korszerűsítése valósult meg. Új    mozgás kielégítésére tornaszoba létesül. Több-
relemmel fogadták a hozzánk érkezőket.        nyílászárókat, kazánokat raktak be, a radiátorokat  funkciós irodák az emeleten, a foglalkoztatók a
                           szabályozhatóvá tették. A külső falak szigetelése,  földszinten kerülnek kialakításra.
A nyári szünetben elkezdődött a Területi-és tele-  és a teljes belső festés is megtörtént. Az épületek A nyár folyamán az óvoda felszereléseit ideigle-
                           áramellátását napelemek segítik. Ezek mellett az   nesen a régi kórházi bölcsőde felújított épületébe
                           Eszterlánc Tagóvoda új tetőt, a Széchenyi Tag-    költöztettük át, ahol a Székhely Óvoda zavarta-
                           óvoda új bojlereket kapott.             lanul megkezdte működését. Köszönjük a szülők
                           A korszerűsített épületek küllemükben megújul-    szíves megértését.
                           tak, megszépültek. Működtetésük hatékonyabbá     A tervek szerint a Radnóti utcai új épület 2018.
                           és gazdaságosabbá vált. Modernebb, kulturáltabb   június elejére elkészül. A ballagási ünnepséget
                           környezetet biztosítanak a gyermekek és a dolgo-   minden valószínűség szerint már itt fogjuk meg-
                           zók számára.                     tartani.
                           A Generál-Építő 98 Kft., mint kivitelező a mun-   Köszönjük Berettyóújfalu Város Önkormányza-
                           kálatokat a vállalt határidőn belül teljesítette.  tának óvodafejlesztési beruházását.
                           Az óvodafejlesztés legnagyobb beruházása egy
                           új óvodaépület építése a Radnóti utcai Székhely           Gálné Tóth Klára intézményvezető
   1   2   3   4   5   6   7