Page 6 - Bihari HĂ­rlap
P. 6

6                          KULTÚRA                               2017. május

Múltbéli sétára invitált díszpolgárunk                                  A séta résztvevői rendületlenül kérdezgették a

Pilinszky Jánostól idézett Jelenits István Berettyóújfalu díszpolgára április 8-án a           „régi városról”, ismerősökről, emlékeiről. Né-
Nadányi Zoltán Művelődési Ház Erdélyi Gábor termében. A költészet napja alkal-
mából tartott előadáson Jelenits István kitért a költővel ápolt ismeretségükre is.            hai otthonának udvarán meghatódva idézte fel

Az előadást követően közös sétára indultak a kyhez fűződő barátságáról, arról, hogy ugyan-        gyermekéveit. SKGy
résztvevők Jelenits István piarista szerzetes- abba az iskolába jártak Pesten, ő is piarista
sel gyermekéveinek helyszínére, az egykori diák volt, s később még a költő temetését is ő
tisztviselőtelepre, a Tavasz körútra, ahol meg- intézte. Szívesen emlékezett vissza a Berettyó-
koszorúzták Nadányi Zoltán egykori lakóépü- újfaluban töltött iskolás éveire, s arra is, hogy
letét, majd tovább folytatták útjukat városunk egyik itteni tanára tanította meg biciklizni, ami
díszpolgárával egészen szülőházáig, a mai Al- később nagy szerepet kapott életében, hiszen
kotóházig. Ott részletesebben mesélt Pilinsz- rengeteg kerékpártúrát szervezett diákjainak.

Babérkoszorús vendég                 Könyvtári vetélkedő

a költészet napján                  A Sinka István Városi Könyvtár Gyer-
                           mekkönyvtára ebben a tanévben is meg-
Már januárban tudtuk, hogy Békéscsabán, a Sík    hirdette olvasásnépszerűsítő könyvtári
Ferenc Kamaraszínházban és a Jókai Szalonban     vetélkedőjét a berettyóújfalui általános
újra 24 órás versmondó- és versolvasó fesz-     iskolák 3-4. osztályos tanulói számára,
tivál lesz április 10-én. A 24 órás versfolyam    akik az idén Szabó Magda: Tündér
díszvendége pedig Orbán János Dénes költő,      Lala c. meseregényét olvasták el.
Magyarország Babérkoszorúja díjasa. Ez adta
az ötletet, hogy hívjuk el Berettyóújfaluba is,   Az első forduló feladatait 13 két vagy három-
ahol a nagy hagyományokkal bíró „élő költé-     fős csapat oldotta meg. Közülük került ki az
szet napja” most már második esztendeje a régi    a tíz csapat, melynek tagjai 2017. április 3-án   2. hely: Balogh Noémi, Fábián Lili, Vágner
megyeháza dísztermében kerül megrendezésre.     14 órától a második, szóbeli fordulón mérték     Lara (József Attila Általános Iskola 4. o.)
A rendezvény az emeleti emléktáblánál kezdő-     össze tudásukat. Nagyon örültünk, hogy a Szé-    3. hely: Gonda Boglárka, Kovács Maja (Diósze-
dött, amely Kosztolányi újfalui látogatásának    chenyi Tagiskolából hét csapat is vállalkozott a
állít emléket. A koszorúzást követően Mura-     feladatlap kitöltésére. A vetélkedőn morzejele-   gi Kis István Református Általános Iskola 4. o.)
közi István polgármester köszöntötte a megje-    ket fejtettek meg, majd a meseregény filmvál-
lenteket a Fráter László teremben, és hívta fel   tozatából bejátszott néma jeleneteket ismerték    4. hely: Frank Boáz, Puskár Petra, Szémán Or-
a figyelmet arra, hogy milyen nagy hagyomá-     fel, ill. villámkérdésekre válaszoltak. Végül    solya (József Attila Általános Iskola 4. o.)
nya van Berettyóújfaluban a költészet tisztele-   mondatokat egészítettek ki hiányzó szavakkal,    5. hely: Csóra László, Hajdu Dorina, Harangi
tének. Orbán János Dénestől megtudtuk, hogy     és megkeresték azokat a Magyar értelmező ké-     Szabolcs (Hunyadi Mátyás Tagiskola 4. o.)
1973-ban látta meg a napvilágot Brassóban      ziszótárban. A jó hangulatú vetélkedőn Müller-    6. hely: Gorzsás Gréta, Papp Zsófia, Szoboszlai
idős szülők kései gyermekeként. Kolozsváron     né Schmidt Andrea és Szoboszlai Fanni látta el    Zsófia (Széchenyi István Tagiskola 4. o.)
szerzett magyar-angol szakos diplomát, és itt    a zsűri feladatát.                  Minden résztvevő emléklapot, a nemrég meg-
alakították meg az Előretolt Helyőrség Szépiro-   Az írásbeli forduló eredményét és a pont-      jelent Berettyóújfalu várostérképet, csokoládét
dalmi Páholyt 1994-ben. A József Attila díjas    egyenlőség esetén megoldott gyorsasági fel-     kapott, valamint az 1-3. helyezett csapat tagjai
költő a versek mellett ír prózát és színjátékot is. adat eredményét is beszámítva az alábbi sor-     az Alföldi Nyomda által felajánlott ajándék-
A magyar Faust című darabját debrecenben is     rend alakult ki:                   könyveket vettek át. A gyerekeknek és a fel-
bemutatták a Csokonai Színház 150 éves évfor-    1. hely: Horváth Benedek, Kardos Dávid (Dió-     készítő pedagógusoknak ezúton is gratulálunk.
dulóján. Hosszasan beszélt Janus Pannoniusról,    szegi Kis István Református Általános Iskola 4. o.) A vetélkedőn készült képek megtekinthetőek a
aki szerinte, annak ellenére, hogy latinul írt, a                             sinkakonyvtar.wordpress.com oldalon.
magyar költészet egyedüli nagykövete volt a
                                                                 Vezendiné Borbély Margit
                                                                     gyermekkönyvtáros

világban évszázadokon keresztül. Talán nem      Történelmi regényekről beszélgettek a Bihari Múzeumban
véletlen, hogy a nagy elődről szól A költő, a rin-
gyó és a király című kötetete, amely Janus Pan-
nonius apokrif költeményeit tartalmazza. Ebből    Kováts Judit történelmi regényeinek be-       háború elszakítja őket egymástól.
a kötetből olvasta fel GUARINO SALUTEM        mutatóját láthatták április 13-án a Bi-       A második regénye az Elszakítva két felvidéki
[Janus Pannonius Guarinót köszönti] című ver-    hari Múzeumban a felvidéki magyarság         birtokos család két nemzedékének történetét
sét, amelyért 2014-ben Salvatore Quasimodo      XX. századi sorsának alakulása iránt ér-       mutatja be 1944 és 1953 között. Egy olyan év-
Emlékdíjat vehetett át a lírikusról elnevezett    deklődők. A rendezvényen Korompainé         tizedben, amelyben az impériumváltás, a teljes
költőverseny gáláján. A délután közreműködött    Mocsnik Marianna beszélgetett az írónő-       jogfosztottság sújtja a kisebbségi sorsban élőket,
a Körömvirág együttes, amely ez alkalommal      vel.                         és akikre a kommunista hatalomátvétel élesedő
első sorban Orbán János Dénes verseket játszott                              osztályharca miatt sem Csehszlovákiában, sem
az Énem és kora című új műsorukból. A műsor     Kováts Judit 2007 augusztusában kezdett el      Magyarországon nem vár más, csak nélkülözés
végén az érdeklődőknek a szerző dedikálta kö-    interjúkat készíteni idős emberekkel a háború-    és alávetettség. Mindkét könyvében a huszadik
teteit. OJD a terveink szerint ismét vendégünk    ról, összesen 23 anyag készült közel száz órás    század nagy történelmi traumáit dolgozza fel
lesz június 13-án. Egy vidám székely irodalmi    terjedelemben. Azért döntött úgy, hogy egy      történészi alapossággal, hétköznapi embereket
esten Muszka Sándorral olvassák fel írásai-     történelmi regénybe foglalja a hallottakat, hogy   választva hőseiül. A délután folyamán lehetőség
kat. Már a cím is sokatmondó: Fehérnépecske     olvasható formában tárjon a nagyközönség elé     nyílt a könyvek dedikálására is.
                           egy olyan korszakot, melyet az egész ország, és
bugyiharisnyában, avagy alkalmi mesék ideg-     az egész lakosság megsínylett. Első regénye a
beteg felnőtteknek. ... Kocsis Csaba        Megtagadva címet viseli, ez a történet 1942-ben
                           kezdődik. A kamasz Somlyói Anna és barát-
                           női nem a háborúval vannak elfoglalva, hanem
                           inkább a szerelemmel. Anna számára az igaz
                           szerelem egy gyerekkorból ismerős fiú, And-
                           rás személyében érkezik. Sajnos azonban ez a
                           szerelem beteljesületlen marad, mivel a közelgő
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11