Page 3 - Bihari HĂ­rlap
P. 3

2017. május                              AKTUÁLIS                               3

Korszerű ágyak a sebészeti osztályon

Dr. Muraközi Zoltán főigazgató a kór-        jó példa a sebészeti osztály is arra, hogy - az in-  közül kettő átröntgenezhető a beteg átemelése
ház Böszörményi Nagy Géza termében         tézmény véges anyagi lehetőségei ellenére - saját   nélkül. Az osztályvezető úgy fogalmazott, a kór-
mutatta be azokat a speciális ágyakat,       erőből is próbálják magukat fejleszteni.       házban eltöltött idő kevésbé lesz megterhelő az
melyeket a NATO Charity Bazaar Ala-         A Németországból származó ágyakat a          új ágyaknak köszönhetően.
pítvány pályázatán elnyert 8 ezer euró-       MEDIcentrál újította fel és szállította a berety-   A 2010-ben alapított Bihari Sebészet Alapítvány
ból vásárolt a Gróf Tisza István Kórház       tyóújfalui kórházba. Az átadáson is jelen lévő    már nem első alkalommal járult hozzá a sebésze-
sebészeti osztályának fejlesztésén dolgo-      cég képviselői elmondták, hogy hibátlanok és     ti osztály fejlesztéséhez. A pályázatokon nyert
zó Bihari Sebészet Alapítvány.           minden tekintetben korszerűek és megfelelőek     összegek mellett az 1%-os adó felajánlásokat
Eredetileg két intenzíves ágyra pályázott az ala-  az eszközök, melyek teljes felújítást követően    is erre a célra, illetve az orvosok és nővérek to-
pítvány, de azok költsége jóval magasabb és a    újszerű állapotban kerültek a kórházba.        vábbképzésére is fordítják.    K.Zs.
méretük is túl nagy lett volna. Ekkor vették fel a Az ágyakat már el is helyezték a sebészeti osz-
kapcsolatot egy betegápolási eszközöket felújító  tályon. Kóti Csaba osztályvezető főorvos szerint
hazai céggel, akik ebből az összegből hét hason-  a most vásárolt intenzív osztályos multifunkciós
ló tudású ágyat tudtak szállítani. A főigazgató   ágyak minden tekintetben megfelelnek az elvá-
azt is elmondta, hogy emellett a cég négy éjjeli  rásaiknak. Előnyük, hogy az elektromos keze-
szekrényt is felajánlott. Muraközi Zoltán szerint  lésnek köszönhetően a beteg komfortosabb po-
                          zícióban lehet és a nővérek munkáját is nagyban
                          segíti. A fertőtleníthető és mosható matracok

Lezárult az alapellátás-fejlesztési modellprogram

Négy kistérség 40.000 lakosa számára        A statisztikai feldolgozás szerint hasznos ered-   zetekkel, iskolákkal, intézményekkel. Az egész-
2013 szeptembere óta – az egészségügyi       ményeket tudtak elérni, de ezek egyrésze csak     ségtudatos közösségek kialakítását, a helyi és
alapellátás-fejlesztési modellprogram ke-      később lesz látható – mondta a praxisközösségi    jelentős részben hátrányos helyzetű lakosság
retében – elérhetővé vált egy új alapok-      koordinátor. Ezért is fontos – tette hozzá – hogy   bevonását célzó praxisközösségi tevékenységről
ra épülő ellátási rendszer, mely nemcsak      ez a projekt folytatódni tud, és ebben az évben    szólva a projekt vezetője, Dr. Margitai Barnabás
a betegellátásról, hanem megelőzésről,       továbbra is elérhetőek lesznek a praxisközösségi   az egészségtudatosság mellett a program közös-
egészségnevelésről és korszerű, egyénre       szolgáltatások, melyekre nagy igény van. Ahhoz,    ségformáló erejét emelte ki.
szabott beteggondozásról is szól.          hogy hosszabb távon javulást lehessen elérni a la-  A berettyóújfalui önkormányzat részéről jó dön-
                          kosok egészségi állapotában fontos, a megelőzés,   tésnek értékelte Muraközi István, hogy a program
Az ezt lehetővé tevő, Svájci Hozzájárulással    a szűrésekre való motiváció.             rendelkezésére bocsátotta a Fényes Ház egyik
megvalósuló program egyik régiója a Berettyó-    A 14 település 24 háziorvosi praxisát érintő prog-  épületrészét. A polgármester úgy fogalmazott, az
újfalui Praxisközösség, mely 2014-ben kezdte    ram népegészségügyi szempontból is adott képet    itt élők életminőségének javulásához is fontosak
meg a munkát. Az április 10-én megtartott záró   az adott régiókban élők egészségi állapotáról is.   azok az eredmények, melyeket elért a program.
rendezvényen a projektvezetők, a praxisközös-    A helyi praxisközösség 13 ezer fővel a legna-     Végül köszönetét fejezte ki a projekt finanszíro-
ségben dolgozók mellett a nagykövet vezetésével   gyobb volt a programban. A szakember sikerként    zójának és az abban dolgozóknak.
egy svájci küldöttség is részt vett, élükön Peter  számolt be arról, hogy 80 % feletti volt a vizs-                    K.Zs.
Burkhard nagykövettel. A vendégeket elsőként    gálatokon átesettek száma, mely kiemelkedőnek
köszöntő Dr. Cséki János a több éve tartó prog-   számít.
ramról szólva az egyik legfontosabbak között    A rendezvényen Szabóné Gombkötő Éva nép-
említette, a betegellátás kiegészül egészségi    egészségügyi koordinátor a szakmai programot
szolgáltatásokkal és ezáltal a prevención lehet a  mutatta be. Ezen szolgáltatásokat meg is lehetett
hangsúly. Ez innováció az alapellátásban, mert   tekinteni a helyszínen. Beszédében kiemelte a
rendszerszinten az egészségben tartás volt a fó-  közösségi programokat is. Jelezte, a program 3
kuszban, és a háziorvos mellé újabb szakembe-    éve alatt proaktív együttműködést alakítottak ki
reket – gyógytornászt, pszichológust, dietetikust, a helyi önkormányzatokkal, helyi civil szerve-
népegészségügyi koordinátort – tudtak bevonni.

Négy éve csatlakozott Berettyóújfalu

Hatalmas gyereksereg lepte el a BUSE        A nárcisz világszerte a rákbetegeket, haldoklókat
pályát április 6-án, hogy az immár 10
éves Méltóság mezeje program kere-         gondozó szervezetek szimbóluma; az életnek, a
tein belül kezdetét vehesse a Nárcisz-
futás. Dr. Vitányi István országgyűlé-       reménynek, a halál legyőzésének, a szeretetnek, a
si képviselő a rendezvényen a mozgás
fontosságára világított rá.             ragaszkodásnak a kifejezője. Porkoláb Gyöngyi, a

                          Debreceni Hospice Ház Alapítvány kuratóriumá-

                          nak elnöke felidézte: a tíz éve elindított Méltóság

                          mezeje szemléletformáló program a gondoskodás-

                          ra nevelést tűzte ki célul, valamint örömét fejezte

                          ki, hogy ilyen sokan megjelentek a rendezvényen.

                          Az elmúlt 10 évben 17 megyei általános iskola

                          csatlakozott a mentális szemléletformáló kezde-

                          ményezéshez. Kapornai Judit, a Berettyóújfalui    Több balesetnél kellett segítséget
                                                     nyújtaniuk a II. Rákóczi Ferenc
                          Tankerületi Központ igazgatója elmondta, város-    Általános Iskolában április 10-én
                                                     azoknak a diákoknak, akik részt
                          unk négy évvel ezelőtt csatlakozott először ehhez   vettek a Magyar Vöröskereszt által
                                                     szervezett Területi Elsősegélynyúj-
                          a kezdeményezéshez, és mára már Berettyóújfalu    tó versenyen.

                          összes nevelési-oktatási intézménye részt vesz

                          a programon. A rendezvény egyik legfontosabb

                          üzenete, hogy őrizzük meg az emberi méltóságot

                          életünk végéig, többek között erre hívták fel a fia-

                          talok figyelmét.      SKGy
   1   2   3   4   5   6   7   8