Page 2 - Bihari HĂ­rlap
P. 2

2                           ÖNKORMÁNYZAT                                2017. május

Döntések az áprilisi képviselő-testületi ülésen

Az önkormányzati tulajdonú Kft-k be-         benyújtását támogatták a képviselők – a Berety-   kóczi Ferenc Iskolával szemben lenne elfordulás.
számolói, alapítványok, egyesületek tá-        tyóújfalui Tankerületi Központ koordinálásával,   Hagymási Gyula is hozzászólt a vitához: abból
mogatása, ingatlan vásárlás és pályázatok       a Debreceni Egyetem partnerségével zajlana.     a szempontból szimbolikus a véleménynyilvání-
benyújtása. Többek között ezek voltak         A kóbor ebek befogását az elmúlt 10 hónapban     tás, hogy az a fenntartót nem kötelezi semmire
napirenden az április 27-én megtartott        végző Kádár Vitéz Városvédő,- Fejlesztő és Kul-   – mondta a képviselő. Hangsúlyozta: bármilyen
képviselő-testületi ülésen.              turális Egyesület tevékenységéről is olvashat-    döntés születik a folyamat nem áll meg. Ezért
                           tak beszámolót a képviselők. Ebből kiderült, az   sem érdemes a városban egy olyan ügyben meg-
Muraközi István elsőként a Kálvin téri világhá-    egyesület a kóbor ebek befogása mellett egyéb    osztottságot mutatni amire nincs ráhatása a tes-
borús emlékmű, valamint az országzászló hely-     állatvédelmi tevékenységet is ellát és önkéntesek  tületnek – tette hozzá. Nagy Istvánné képviselő
reállítási munkálatairól szólt. Mint elhangzott, a  bevonásával a befogott állatok ideiglenes gondo-   – mint a Rákóczi iskola egyik alkalmazottja és a
tisztítás és a törött táblák javítása mellett egy új zását is végzik. Az elfogadott határozat szerint az folyamat résztvevője – úgy fogalmazott, számára
felvonó szerkezettel ellátott zászlórúd is készül.  egyesület 2019. november végéig újabb megbí-     az a megnyugtatóbb, ha semmilyen véleményt
Mindkét köztéri jelkép a város napjáig készül el.   zást is kapott az önkormányzattól.          nem nyilvánít a testület. Muraközi István azzal
A Herpály-Team Kft. elmúlt évi tevékenységé-     Hosszasan tárgyaltak a képviselők a II. Rákóczi   zárta a vitát – nem visszavonva módosít javas-
ről szóló beszámoló kapcsán Bondár Sándor úgy     Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti    latát – hogy mivel a döntésnek jogi relevanciája
fogalmazott, stabil pénzügyi keretek között ered-   Iskola átszervezésére irányuló javaslat vélemé-   nincs, úgy véli, ezzel tudják a legkevesebb vitát
ménnyel zárták a 2016-os évet. Az ügyvezető a     nyezéséről szóló napirend folytán. A fenntartó és  generálni a tantestületek esetében és a pályázat
pozitív eredmény mellett – melyet az idei évre    működtető Berettyóújfalui Tankerületi Központ    benyújtását sem akadályozzák. A képviselők vé-
is terveznek – a szisztematikus határellenőrzési   kereste meg az épület tulajdonosát - az önkor-    gül mindkét módosított előterjesztést hét igen és
rendszer miatt esetlegesen csökkenő vendég-      mányzatot - egy pályázaton való részvétel okán    három nem szavazattal elfogadták.
számra hívta fel a figyelmet. Arról is beszámolt,   szükségessé vált átszervezés kapcsán. A polgár-   Pályázatok benyújtásáról is döntések születtek.
hogy 2017-ben 15%-os béremelést kaptak a dol-     mester elmondta, az intézményi átszervezéssel    Ezek egyike az önkormányzatok rendkívüli tá-
gozóik. Muraközi István szerint az önkormány-     a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tagintéz-   mogatására vonatkozott, míg egy másik prog-
zati tulajdonú a lakosok számára szolgáltatást    ményeként működő Bihari Alapfokú Művésze-      ramban a Gyermekkert Tagóvoda főzőkonyhá-
végző cégek esetében a legfontosabb a biztonsá-    ti Iskola (zeneiskola) a József Attila Általános   ja újulna meg 47 millió forint összköltséggel.
gos működés. A piac és a termálliget fejlesztésé-   Iskolához kerülne. Ennek oka, hogy az „Iskola    Ugyancsak pályázati forrásból készülhet el a
vel pedig - hangsúlyozta a polgármester - még     2020” fejlesztési programban csak a József At-    Csokonai, illetve az Ady Endre utca felújítása.
egyenletesebb gazdasági eredményt lehet elérni.    tila Általános Iskola tud pályázatot benyújtani,   Az előző testületi ülésen a tervek előkészítésében
Szántai László is reményét fejezte ki, hogy a     egy a kiírásban szereplő kritérium miatt, mely    döntött a képviselő-testület, azóta pedig az is ki-
jövőben megvalósuló fejlesztés eredményeként     szerint a tanulók létszáma a demográfiai folya-   derült, hogy csak szilárd útburkolattal rendelke-
a termálliget jelenlegi veszteséges működése is    matoktól nagyobb mértékben nem csökkenhetett     ző parkoló kialakítását támogatja a kiírás. Ezért
elindulhat pozitív irányba. A határátkelés szigo-   az elmúlt időszakban. A pályázatban megjelölhe-   mindkét útszakasz burkolat javítása megtörtén-
rítása a képviselő véleménye szerint is jelentős   tő zeneiskola épülete – mely évek óta felújítás-   het. Gál László felvetésére szóba került, hogy
probléma lehet a város életében.           ra szorul – ezért válna a József Attila Általános  később a parkolókat saját erőből, a start prog-
A BERÉPO Nonprofit Kft. elmúlt évről szóló be-    Iskola tagintézményévé. A polgármester azt is    ramban gyártott térkövekből lehetne elkészíteni.
számolója is napirenden volt. Az ülésen Karalyos   elmondta, hogy mindkét intézmény dolgozói és     Inkubátorház létrehozására is pályázik a város
Krisztina ügyvezető azt mondta, évről-évre azon    tantestülete elfogadták és támogatták az átszer-   213 millió forint értékben. Nyertesség esetén a
dolgoznak, hogy a szociális szolgáltatásokat     vezést, szem előtt tartva a zeneiskola érdekeit.   József Attila utcán megépülő intézményben ma-
eredményesen tudják működtetni. Bár – tette      Muraközi István úgy fogalmazott, a kialakult     ximum 3 éve bejegyzett helyi vállalkozások, in-
hozzá – ma nagyon nehéz szociális intézmény      helyzet érzékenysége miatt azt a módosított ha-   duló cégek kaphatnak helyet, maximum 3 évre.
fenntartójának lenni. Az intézményekben zajló     tározati javaslatot teszi, hogy a képviselő-testü-  Támogatásokról is határoztak. A székelylengyel-
magas szakmai munkát az ellenőrző szakható-      let ne véleményezze a javaslatot. Hozzátette, a   falvi Orbán Balázs Alapítvány a névadója családi
ságok folyamatosan kiemelik, mely a dolgozók     fenntartó ennek hiányában is meg fogja hozni     sírkertjének helyreállítási munkáihoz, míg a Be-
munkájának köszönhető. A polgármester ezzel      döntését. Szántai László vitatkozott ezzel az ál-  rettyóújfalui Református Egyházközség Kálvin
kapcsolatban felidézte, hogy a BERÉPO Non-      lásponttal. Meglátása szerint ez egy elvi döntés,  János emléktáblája felállításához kért segítséget.
profit Kft. évek óta önkormányzati kiegészítés    mely hiányában az önkormányzat egy kontroll     Előbbi esetben 300, utóbbiban 100 ezer Ft támo-
nélkül tudja ellátni feladatát. A képviselők mind-  lehetőségről mond le. A képviselő szerint a ko-   gatást nyújt a város.
két Kft. beszámolóját elfogadták.           rábbi támogatásról szóló határozatról kellene    A Bajcsy-Zsilinszky utcán, a kultúrház mellett
A Közintézmények Szoláltató Irodája a polgár-     szavazni. Muraközi István felhívta a figyelmet    lévő telek visszavásárlásáról is határoztak. Mint
mesteri hivatal első emeletére költözik, ezért volt  arra, hogy a módosítás szerint azon jogával élne   elhangzott, a jelenlegi tulajdonos 12,4 millió Ft
szükség az alapító okirat módosítására, melyet    a képviselő-testület, hogy nem kívánja vélemé-    értékű eladási ajánlata kedvező, hiszen azt ko-
támogattak a jelenlévők. Természettudományos     nyezni a javaslatot. Ez ugyanakkor – mint mond-   rábban kb. 70 millió forintért adta el az önkor-
élménypedagógiai programok, az informális és     ta – egyfajta véleménynyilvánítás a döntéshozók   mányzat és egy most készült értékbecslés sze-
nem formális tanulási lehetőségek bővítése való-   irányába is. Nagy Sándor képviselő is úgy vélte,   rint is 30 millió Ft a forgalmi értéke.
sulhat meg annak a pályázatnak a keretein belül,   hogy alkosson véleményt a testület. Elmondta,    A képviselők zárt ülésen ítélték oda a városi ki-
melyben konzorciumi partnerként venne részt a     ha erről lemondanak, akkor kiüresedik az önkor-   tüntetéseket. Ehhez kapcsolódóan módosították
Berettyó Kulturális Központ. Az infrastruktúra    mányzati funkció és elveszíti a városhoz való kö-  az erről szóló rendeletet is. Ebben az évben a Bá-
és eszközbeszerzést is támogató projekt egyik     tődését. Szabó Katalin kérte a képviselőket, hogy  thory Gábor-díj és a Csorba György-díj két, míg
helyszíne lenne a Wesselényi u. 1. szám alatti    más szemszögből is tekintsenek döntésükre, hi-    a Fehér Istvánné-díj kitüntetés három fő részére
volt Kasza iskola épülete. A pályázat – melynek    szen egy esetleges támogatói határozat a II. Rá-   adományozható.              K.Zs.

Energetikai korszerűsítés a Járási Hivatalban

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal KEHOP-5.2.2-16-            38-43 millió Ft megtakarítás érhető
2016-00047 azonosítószámú projektje részeként megújul a          el.
Berettyóújfalui Járási Hivatal Kossuth u. 6. szám alatti szék-      Berettyóújfaluban március 30-
hely épülete.                               án kezdődtek a munkák az
                                     UniversalBau’96 Kft. kivitelezé-
A fejlesztés célja a gyenge energetikai jellemzőkkel rendelkező épület  sében, 85 millió Ft összköltséggel.
energiahatékonysági mutatóinak javítása. A projekt során 33 kormány-   A fejlesztés során az épület homlok-
hivatali épület energetikai korszerűsítésére kerül sor a megyében. Az   zati hőszigetelésére kerül sor több
energetikai felújítások eredményeképpen jelentős energia-megtakarítás   mint 1000 m2-en, valamint a padlás
érhető el, továbbá a meglévő állapotra vonatkozó tanúsítványok ener-   utólagos hőszigetelésére is. Megújuló energiaforrás hasznosításaként 36 db
getikai minőség szerinti besorolása is jelentősen fog javulni. A beruhá- napelem panel is kerül az épületre, ezek teljesítménye 9,36 kW. A fűtési
zásnak köszönhetően az épületek korszerűsítését követően éves szinten   rendszer is korszerűsödik: 59 db radiátor termoszelep cseréje történik meg.
                                     A várható befejezés 2017. június 29.
   1   2   3   4   5   6   7