Page 5 - 2017-01-01
P. 5

2017. január                        AKTUÁLIS                               5

Adócsökkentés és béremelés 2017-ben

A november végén bejelentett béreme- Egyedülálló a béremelés abból a szem-
lés olyan mérföldkő, amely lehetővé te- pontból is, hogy az MSZP-SZDSZ kormá-
szi a magyar kormány számára, hogy nyok gyakorlatával szemben nem hitelek-
                          ből valósul meg. A baloldali kormányok
adócsökkentésekkel segítse a bérek         iszonyatos károkat okoztak azzal, hogy    csonyabb érték és jóval az EU átlaga (8%)
emelkedését a versenyszférában – jelen-      inkább adtak segélyt, mint munkát, és el-
tette ki Vitányi István a helyi sajtó kép-     vették a szakképzés és a kétkezi munka
viselői számára december 8-án tartott       becsületét.
tájékoztatóján.                  A képviselő közölte, azt szeretnénk ha –a

A kormánypárti politikus felidézte, az Or- közszférához hasonlóan – a versenyszférá- alatt van.
bán-kormány 6 éve tartó felelős gazdálko-     ban is emelkednének a bérek, és minden-
dása okán lehetővé vált a rendszerváltás      kinek megérné dolgozni. Ezért adócsök-    A kisvállalkozói adókedvezmény a dup-
óta a legnagyobb mértékű minimálbér-        kentési programot is hirdetett a kormány, a lájára nő; a KATÁ-t – az eddigi félmillió
emelés. Az országgyűlési képviselő leszö-     társasági adó minden gazdasági társaságra  helyett - havi 1 millió forintos bevételig
gezte, a rendszerváltás óta nem volt még      vonatkozóan 9% lesz. Vitányi István arról  választhatják a vállalkozások. Januártól
olyan jelentős minimálbéremelés, mint       is beszélt, hogy a minimálbéremelésért    egységesen, minden vállalkozásra 9 %
most: 15%-kal emelkedik a minimálbér, a      mindig is a Fidesz-kormányok tették a    lesz a társasági adó, ez az EU-ban a leg-
szakmunkás bérminimum pedig 25%-kal        legtöbbet: „1998 és 2002 között 2,5-sze-   alacsonyabb. Magyarország ezzel az egyik
növekszik. Előbbi 127.500 Ft-ra, utóbbi      resére növeltük a minimálbért és 2010 óta  legvonzóbb befektetetési országgá válik.
161 ezer Ft-ra nő. Hozzátette, a béremelé-     is folyamatosan emeljük” – tette hozzá a   A képviselő végül a nyugdíjemelésről is
sek 2018-ban is folytatódnak majd, a mi-      képviselő. A Fidesz négy év alatt többel   szólt: annak mértéke jövőre 1,6% lesz és

nimálbér 8%-kal, a szakmunkás bérmini- növelte a minimálbért, mint a szocialisták még karácsony előtt minden nyugdíjas
mum újabb 12%-kal emelkedik majd. Ez a nyolc év alatt. A politikus emlékeztetett, egyszeri, tízezer forint értékű Erzsébet-
béremelés a munka megbecsüléséről szól 12%-ról 4,7%-ra csökkent a munkanélkü- utalványt kap, kifejezve azt, hogy a kor-
– hangsúlyozta a politikus.            liség, mely a rendszerváltás óta a legala- mány a nyugdíjasokat is megbecsüli.

Étkezési problémájára                          TÁJÉKOZTATÁS

talán csak egy karnyúj-              A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulója
                          keretében nyújtott támogatásról
tásnyira van a megoldás              Berettyóújfalu Város Önkormányzata a 2017. évben összesen 4.845.000 Ft összegben nyújt támo-
                          gatást a berettyóújfalui fiatalok számára, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
Berettyóújfaluban 2016. november 19-én meg-    töndíjpályázat keretében.
alakult a Lisztérzékenyek Érdekképviseleté-    Az Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában 70 érvényes pályázatot benyújtó felsőoktatási hall-
nek Országos Egyesületének Berettyóújfalu-i    gató („A” típus) és 5 felsőoktatási tanulmányokat folytatni kívánó fiatal („B” típus) részesül tá-
Csoportja. A csoport elsősorban a Berettyó-    mogatásban.
újfalu és környéki lisztérzékenyekkel, illetve
étel-intolarenciában szenvedők (glutén-, tej-,             A 2017. évi pályázati forduló összesített adatai
laktóz-, szója-, kukorica-, rozs-, tojásérzékeny-
ség) étkezési és a vele kapcsolatos „új” életmód      „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT             „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT
megismerésével, elsajátításával foglalkozik.
A céljuk, hogy a csoport tagjai egymást segít-   Pályá-  Támo-   Támogatás  Összes   Pályá-  Támo-   Támogatás  Összes megítélt
sék receptekkel, tapasztalatokkal, tanácsokkal,   zók   gatásban   mértéke   megítélt  zók   gatásban   mértéke    támogatás
az „új” technológiai praktikákkal, melyet a        részesített (Ft/fő/hó) támogatás      részesített (Ft/fő/hó)  (Ft/3*10 hó)
valóságban is megmutatnak mindig az aktuális    száma  pályázatok        (Ft/10 hó) száma  pályázatok
igények szerint, illetve ünnepekhez igazodva.    72   száma                    száma
Terveik között szerepel, hogy évente 6-8 alka-
lommal segítsék, az érdeklődök ételkészítési,       70 6.000,- 4.200.000,- 5           5 6.000,- 900.000.-, ebből
beszerzési tevékenységeit. Látogatásokat ter-                                            2017. évre eső
veznek egy-egy speciális fogyasztói igényt ki-                                             támogatás
elégítő termék gyártójánál is.                                                   150.000,-Ft/5 hó
Várják minden érintett gyermek, szülő, nagy-
szülő és felnőtt érdeklődését, akkor is, ha most  A 4.845.000 Ft önkormányzati össztámogatás – a 2017. évi forduló keretében támogatott 75 pá-
kezdi a diétázást és akkor is, ha már évek óta   lyázó erre az évre eső, 4.350.000 Ft összeget kitevő összes ösztöndíján túl – magában foglalja a
ismeri a diétázás nehézségeit, de érdekli az „új” korábbi években támogatásban részesített 25 „B” típusú pályázó 495.000 Ft összegű ösztöndíj-
megoldás, egy közös sütés-főzés. 2016-ban     részét is, így a 2017. évben az Önkormányzat összesen 100 berettyóújfalui fiatal felsőoktatási
már kétszer került sor, közös sütögetésre.     tanulmányaihoz járul hozzá.
A csoport vezetője Kathóné Papp Éva, aki
egyben a Szabó Pál Kollégium konyháján a                         KÖZLEMÉNY
gyerekek diétás étkezésének szervezésével,
ételeik elkészítésével foglalkozik több kollega                       Tisztelt gépjármű tulajdonosok!
segítségével, s aki bővebb felvilágosítást az
alábbi elérhetőségeken ad: 54/400-041 vagy       A 2017. évi parkoló bérletek értékesítése 2017. január 2-tól kezdődik az
kne.papp.eva@gmail.com email címen.        ügyfélszolgálati irodában: Berettyóújfalu, József Attila u. 35. Tel.: 54/401-133

                                       A parkolási díjak nem változnak !
                          Településkártya éves meghosszabbítása, kiváltása: 4.800 Ft, éves parkoló

                              bérlet – Berettyóújfalu Kártyával rendelkezőknek – 1.200 Ft.
                              A 2016. évre váltott bérletek 2017. január 31-ig érvényesek !
                          Ügyfélszolgálati irodánk címe: Herpály-Team Kft. Berettyóújfalu, József A. u. 35.

                                     Nyitva tartás: H-CS: 7:15-16:00, P: 7:15-14:00
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10