Page 4 - 2017-01-01
P. 4

4                           ÖNKORMÁNYZAT             2017. január

figyel, amelyben egyensúly van a bevételek és távon – a város érdekét szolgálja. De van, ami pedig személyeskedésről, gáncsoskodásról.
kiadások között. Könnyűnek tűnik, mégis ne- legalább ilyen fontos: ez pedig a józan parasz- A képviselő-testületben eddig soha nem lép-
héz, mert minden döntésünkkel városunk jövő- ti ész. Ez nem jelent mást, mint hogy minden tük át az értelmes vita határát. Mindenki meg-
jét formáljuk, ezzel pedig a benne élők minden- döntés előtt tegyünk fel magunknak egy pofon győződése szerint képvisel bizonyos ügyeket.
napjaira is hatással vagyunk, emberi sorsokról egyszerű kérdést: szolgálja-e ez, vagy az a vá- Azt gondolom, ha ezt követően is tartjuk ma-
hozunk döntést.                     ros érdekét. Nem egyes emberek,   gunkat ehhez, minden problémán úrrá tudunk
Mi segíthet ebben? – tehetik fel „...új gyógyászati  nem érdekcsoportok, hanem az    lenni. Végső soron ezzel is bíztak meg Önök
az újabb kérdést. Talán az, hogy rész­leggel bővül az egész közösség érdekét. Ha erre a  minket. Hiszem, hogy az elkövetkező időszak
mi mindannyian, akik a válasz-  uszoda épülete”    kérdésre igen a válasz, nyugodtak  – nem kevés – feladatához kitartás, áldozatvál-

tók akaratából képviseljük az itt élőket, esküt lehetünk. Ennyire egyszerű. Természetesen lalás s nem utolsósorban rengeteg munka kell.
tettünk városunkra. Természetesen egy-egy a mindennapok során egy sor fontos kérdés- Az építő munkához pedig neki kell gyürkőzni
döntés előtt szükséges a szakmai előkészítés, ben kell döntenünk. Számos lépésünk kiállja és csinálni kell. Vitatkozva, kiabálva nem lehet
a minden részletre kiterjedő hatásvizsgálat. az idők próbáját, de akad közöttük, amelyik dolgozni. Ehhez a munkához kívánok a döntés-
Továbbá legyen kellő alázat munkánk, város- nem. Néhány döntés előtt komoly vitáink van- hozóknak felelősséget, bölcsességet, Önöknek
unk, annak közössége iránt. Szeressük Beret�- nak, mások teljes egyetértésben születnek. A pedig békességet, jólétet, bőséget és minde-
tyóújfalut, annak lakóit. Higgyünk abban, hogy lényeg, hogy vitáink és megoldásaink a meg- nekelőtt egészséget az új esztendőben!
amit teszünk, cselekszünk – legalábbis hosszú oldandó problémákról, ügyekről szóljanak, ne Muraközi István polgármester

ADÓNAPTÁR 2017                                   Tájékoztatás közétkeztetési

A Berettyóújfalu Város Önkormányzatához fizetendő adókat banki átutalással     kedvezményekről, diétás étkezésről
vagy készpénz-átutalási megbízáson (sárga csekken) lehet teljesíteni.
Minden itt felsorolt határidő esetében az önkormányzati adóhatósághoz kell be-   Tisztelt Szülők!
adni a bevallást és megfizetni az adót!                      Ezúton is tájékoztatjuk Önöket a gyermekek védelméről és a gyám-
                                          ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az étkező
február 15.           Iparűzési adó: KATA-alany Htv. 39/B. § (3)    gyermekek részére járó kedvezményekről. 2017. január 1-jétől egye-
                 bek. szerinti egyszerűsített adóalap választása, düli változás a bölcsődében és óvodában ingyenes étkezésre jogosító
                 arról való lemondás bejelentése.         egy főre jutó havi jövedelmi határ növekedése.
                 Termőföld bérbeadásából származó jövede-     Bölcsődében és óvodában ingyenes étkezésre jogosult
                 lem: előző év alapján levont adóról a kifizető  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
                 (gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó bérlő)   • a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
                 bevallása                     • az a gyermek, aki olyan családban él, amelyben tartósan beteg,
                                          vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
március 16.           Gépjárműadó: éves adó 1. felének megfizetése.   • a három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
                 Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése, KATA    • az olyan családban élő gyermek, amelyben a szülő nyilatkozata
                 első részletének megfizetése           alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a
                                          kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) nettó összegének 130%-
március 20.           Termőföld bérbeadásából származó jövedelem:    át, azaz 2017-ben a 110.224 Ft-ot,
                 bérbeadó magánszemély bevallása (ha a bérlő-   • a nevelésbe vett gyermek
                 nek nem kell bevallania)             Általános iskolában ingyenes étkezésre jogosult
                                          • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló
március 31.           Talajterhelési díj: bevallás és megfizetés    • a nevelésbe vett tanuló
                                          Általános iskolában 50%-os kedvezményű étkezésre jogosult
május 31.            Iparűzési adó: – bevallás benyújtása       • a tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló
                 – végleges adó és a már befizetett adóelőleg kü- • a három- vagy többgyermekes családban élő tanuló
                 lönbözetének megfizetése             Középiskolában, kollégiumban ingyenes étkezésre jogosult:
                                          • a nevelésbe vett tanuló
szeptember 15.          Gépjárműadó: éves adó 2. felének megfizetése.   • az utógondozói ellátásban részesülő tanuló
                 Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése, KATA    Középiskolában, kollégiumban 50%-os kedvezményű étkezésre jo-
                 második részletének megfizetése          gosult:
                                          • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló
december 20.           Iparűzési adó: adóelőleg kiegészítése a várható  • a tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló
                 éves fizetendő adó összegére           • a három- vagy többgyermekes családban élő tanuló
                                          A fenti csoportokba nem tartozó gyermekek étkezése után 100%-os
tevékenység befejezésének nap- Ideiglenes iparűzési adó: adó megfizetése és    térítési díjat szükséges fizetni.
ját követő hónap 15. napjáig bevallása                       A kedvezményre jogosító okok változása esetén kérjük új nyilatkozat
                                          kitöltését! (A nyomtatványok honlapunkon is megtalálhatóak.)
változás időpontjától számított Adókötelezettséggel kapcsolatos változások    A diétás étkezésre (cukorbetegség, gluténmentes diéta, különböző
15 napon belül          bejelentése (vállalkozási tevékenység indítá-   ételallergiák miatt) igényt tartó (szakorvosi igazolással rendelkező)
                 sa, megszüntetése; személyi adatokban történt   gyermekek részére saját konyhánkon készített diétás étrendet bizto-
                 változás; és minden olyan körülmény, amely az   sítunk. Új igény esetén kérjük hívják Kathóné Papp Éva élelmezés-
                 adózásra kihat)                  vezetőt (tel: 54/400-041).
                                          Kérjük kövessenek bennünket a facebookon (www.facebook.com/
tulajdonszerzést követő 15 na- Pálinkafőzés céljára kialakított desztillálóbe-   koszi.bujfalu) és olvassák honlapunkat (www.kosziberettyo.hu),
pon belül            rendezés bejelentése               ahol további információk is megtalálhatók.
                                          Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel a fentiekre vonatkozóan
KATA hatálya alá tartozás kez- Iparűzési adó: KATA-alany Htv. 39/B. § (3)     szívesen állunk rendelkezésükre az 54/402-004-es telefonszámon
dő napjától számított 45 napon bek. szerinti egyszerűsített adóalap választásá-  vagy személyesen a Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. sz. 1. emeletén ta-
belül nak lehetősége                                lálható irodában. 	

                                                         Ulicsné Erdős Erzsébet, intézményvezető

                 A téli szünidei gyermekétkeztetésről

Berettyóújfalu Város Önkormányzata – a gyermekvédelmi törvény előírá-    közül az egyik Berettyószentmártonban található – került sor az ételek át-
sainak megfelelve – a téli szünet idején (2016. december 22 - 2017. január  adására-átvételére.
2. között), 7 munkanapon keresztül biztosította a hátrányos és a halmozot-  Ebben a tanévben még egy alkalommal, a tavaszi szünet (2017. április
tan hátrányos helyzetű gyermekek részére az ingyenes szünidei étkezést. A  13-18. között, 3 munkanapon keresztül) idején biztosít az Önkormányzat
jogosultak közül 189 gyermek részére igényelték a szülők/törvényes kép-   ingyenes étkezést a gyermekek részére. Az igénybevételi lehetőségről az
viselők az étkezést.                             érintettek előzetesen értesítést kapnak. 	
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően most is két telephelyünkön – melyek
                                                          Ulicsné Erdős Erzsébet, intézményvezető
   1   2   3   4   5   6   7   8   9