Page 3 - 2017-01-01
P. 3

2017. január                   ÖNKORMÁNYZAT                      3

Tisztelt Olvasóink! Kedves berettyóújfaluiak!

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a Bi- zium előtt új gyalogos-átkelőhely készült el,
hari Hírlap olvasóit 2017 első napjaiban.     óvodáink és bölcsődénk előtt növeltük a par-
Talán még a szánkban érezzük a karácsonyi kolóhelyek számát és kulturáltabbá tettük őket,
bejgli ízét, s fülünkben az óévbúcsúztató fülsi- mindezt közfoglalkoztatottjaink által gyártott
ketítő hangjait, most pedig már itt az új év s térkövekből. A város két pontján zöld pihenő-
a hosszú téli esték egyikén, a meleg szobában pontot létesítettünk. Mindezek mellett folya-
ücsörögve számvetésre hívom Önöket, azaz matosan takarítottuk, tisztán tartottuk útjainkat,
milyen évet is hagytunk magunk mögött és mi- járdáinkat, köztereinket. A következő évben is
lyen évnek nézünk elébe.             folyamatosan gyártjuk – a Start foglalkoztatási
Bizony még ízlelgetni kell, még meg kell szok-  program keretében – a térköveket, amelyeket a
ni – talán még néha el is tévesztjük –, de immár város több pontján – az elhasználódott járda he- mögött, a meglévő úthálózatát pedig felújítjuk.
visszavonhatatlanul 2017 van. Talán Önök is    lyére – lerakunk. Itt kell megemlítenünk, hogy  Ehhez hozzátehetjük, hogy gőzerővel halad-
igazat adnak abban, bizony gyorsan elröpült az  folytatódik a mezőgazdasági programunk is,    nak a munkálatok az M35, illetve az M4 au-
előző esztendő is. Most pedig már városi szin-  melynek keretében a szociális szövetkezetünk   tópályákon. Külön örömünkre szolgál, hogy
ten is elkezdjük tervezni a 2017. évet, ám azt  paradicsomot, paprikát és tököt termeszt mun-   kiemelt kormányzati projektek közé sorolták
megelőzően tekintsünk vissza, milyen is volt   kát adva az itt élőknek.             – és 2018-ra el is készül – a Berettyóújfalut
2016.                       2016 volt az első olyan év, amikor az önkor-   Tépével összekötő kerékpárút. Ezzel rövidesen
Ha egy mondatban össze kellene foglalni, azt   mányzatok szociális kiadásaikat kizárólag sa-   teljessé válik a Debrecent Nagyváraddal össze-
mondanám: KISZÁMÍTHATÓ. Igen így, csu-      ját bevételeik terhére, teherbírásuk arányában  kötő kerékpáros folyosó. Úgy gondoljuk, hogy
pa nagybetűvel, mert évtizedek óta nem volt                                ennek a ciklusnak a végére minden
példa arra, hogy az év elején elfogadott költ-  tervezhették. Nyugodtan mond-   „...9 ilyen pályá-  lehetőség adott lesz ahhoz, hogy
ségvetés számai év végéig megállták a helyü-   hatom, hogy városunk erejéhez   zat került beadásra, Berettyóújfalu és környéke olyan
ket. Nem volt szükség arra, hogy módosítsunk   mérten gondoskodott mindazokról,
kiadásaink, bevételeink sarokszámain. Időben   akiknek kevesebb jutott osztályré- mint­egy 3,5 milliárd fejlődési pályára álljon, amely mi-
ki tudtuk fizetni számláinkat, és célba értek   szül. 65 millió forintot meghaladó forint értékben”   nél több embernek jelent biztos
azok a támogatások, melyeket jogosan várnak    volt költségvetésünkből az a tétel,           megélhetést, munkahelyet, egzisz-
tőlünk mindazok, akik tevékenységükkel a he-   amelyből települési támogatást, lakhatási tá- tenciát szeretett városunkban. Új lehetőségként
lyi közösséget szolgálják. Köszönhető mindez   mogatást, tüzelő-támogatást, hulladékszállítási kell említenünk, hogy elkezdődtek a tervezési
annak, hogy a költségvetés tervezése során    díjkedvezményt tudtunk biztosítani a települé- munkálatai a Bihar Termálliget gyógyászati
helyesen vettük számba lehetőségeinket, pró-   sen élőknek. Csak karácsony előtt közel 1000 fejlesztésének. Ez reményeink szerint a határon
                         személy kapott 5000 forint értékű étkezési átívelő, RO-HU pályázatból valósul meg. En-
báltunk vigyázni arra a kényes egyensúlyra, utalványt, illetve 350 q tűzifát juttattunk el a nek keretében új gyógyászati részleggel bővül
amelynek bevételeink és kiadásaink között meg családokhoz. Büszke vagyok arra, hogy az Ön- az uszoda épülete, melyet a Gróf Tisza István
kell lennie. Mi ebben a különleges? – kérdez- kormányzat valamennyi dolgozójának tudtunk Kórház üzemeltet. A gyógyvízre épülő balne-
heti teljes joggal a Tisztelt Olvasó. A háztartás- adni szaloncukrot, valamint – a korábbi 2000 ológiai kezeléseket a fürdő vendégei mellett a
ban, otthon is ügyelnünk kell arra, hogy csak forint helyett – az elmúlt év végén 5000 forint járóbetegek is a Bihar Termálligetben vehetnék
addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér, értékű étkezési utalványt, megköszönve nekik igénybe. Ez a beruházás egész évben jelen-
azaz annyit költsünk, amennyi bevételünk van, a város érdekében végzett egész éves kitartó tős vendégforgalmat generálna, hisz helyben,
csak annyi kötelezettséget vállaljunk, amelyre munkájukat. A következő évben is legalább a kórházi szakrendelőkben írják fel azokat a
van fedezet. Ez így igaz, csak sajnos az elmúlt ilyen nagyságrendben szeretnénk fordítani kezeléseket, melyek egy részéért eddig más-
évtizedek nem ezt támasztották alá. A város ezekre a kiadásokra, sőt 2017-től még tovább hová kellett a betegeknek elutazniuk. Ennek
is jóval többet költött, mint azt megengedhet- szélesítjük azon személyek körét, akik hozzá- eredményeképpen a Bihar Termálliget tény-
te volna magának. Ebből adódott az a helyzet, juthatnak a támogatásokhoz. Így, míg korábban legesen gyógyfürdő lenne, amely már komoly
hogy 2010-re több mint 4,2 milli-              a 80 év fölöttiek, mostantól a 75 év  gyógyturisztikai potienciállal bír. Ez mintegy
árd forint volt a bankok felé fenn- „... 2016-ra, eljutva  fölöttiek alanyi jogon mentesülnek   200 millió forintból valósulna meg. A város jel-
álló tartozásunk, erre pedig jött  odá­ig, hogy már nincs a hulladékszállítás díj megfizetése  képes karácsonyfája alá pedig egy különlege-
még több mint 1 milliárd forint ki  adósságunk és 60 nap­  alól, de emeltük a lakhatási támo-   sen szép ajándék került. December 23-án jelent
nem fizetett számla. Innen jöttünk  nál régebbi rendezet-  gatás, valamint az első lakáshoz ju-  meg az a kormányrendelet, mely szerint Beret�-
vissza – a magyar kormány pénz-   len számlánk”      tók támogatásának igénylői részére   tyóújfalu további 300 millió forintot kapott az

ügyi segítségével, a képviselő-testület felelős a jogosultsági jövedelemhatárokat is, hogy mi- előbb említett fejlesztés kivitelezésére. Ezen
döntéseivel és az Önök megértésével – 2016- nél többen részesülhessenek ezekben a juttatá- többletforrás lehetőséget biztosít arra, hogy
ra, eljutva odáig, hogy már nincs adósságunk sokban is.                       továbbgondoljuk a projektet és a gyógyászati
és 60 napnál régebbi rendezetlen számlánk, s Látható lesz, hogy ebben az évben is kiemelten szárnyat szálláslehetőséggel bővítsük. Ezt kü-
ha ehhez hozzátesszük, hogy az elmúlt évben foglalkozunk azokkal, akik segítségre szorul- lön is szeretnénk megköszönni Dr. Vitányi Ist-
közel 100 millió forint tartalékot is tudtunk ké- nak, de kiemelt szerepet kapnak pályázataink, ván országgyűlési képviselőnek, aki kiharcolta
pezni, már érthető, miért is fogalmaztam úgy, amelyek eredményeképpen városunk szebb, ezt a támogatást. Rá minden ilyen esetben – re-
hogy 2016 kiszámítható volt.           fejlettebb és nem utolsósorban versenyképe- ményeink szerint ezután is – számíthatunk.
Úgy kellett sáfárkodnunk javainkkal, hogy sebb lesz. Versenyképességünk kapcsán meg Ha 2016-ra azt mondtuk, hogy a felkészülés
megtaláljuk a helyes arányt a biztonságos mű- kell említenünk, hogy a 2012. évi – mélypontot éve, akkor 2017 már a megvalósulásé kell,
ködés, az uniós projektek, beruházások előké- jelentő – 273 milliós iparűzésiadó-bevételünk hogy legyen. Természetesen nem megy semmi
szítése, a saját erős fejlesztések megvalósítása 2016-ban megközelíti a 600 millió            sem máról holnapra, de a munká-
és a szociális, jóléti kiadásaink között. El kell forintot. Ez is azt bizonyítja, hogy …ha lassan is, de latok elkezdődnek, mindenki ál-
mondanunk, hogy 2016-ban kellett előkészíteni ha lassan is, de magunk mögött magunk mögött hagy­ tal láthatóvá válnak. Reményeink
és beadni azokat a pályázatokat, amelyek a kö- hagyjuk a „hét szűk esztendőt”. juk a „hét szűk esz- szerint nem fog indokolatlan fel-
vetkező években meg fogják határozni városun-   Az európai uniós támogatásokból             fordulást okozni mindez a város
kat, amelyek jelentősen át fogják alakítani Be-  megvalósuló pályázatok keretén  tendőt”.       életében. Magam és kollégáim is

rettyóújfalut. 9 ilyen pályázat került beadásra, belül megújulnak a város központjában lévő azon leszünk, hogy a beruházások, fejlesztések
mintegy 3,5 milliárd forint értékben. Ezekben parkjaink, megszépül a népliget, felújításra ke- elkészülte okozta öröm feledtesse a kivitelezés
a pályázatokban még nincs döntés, várhatóan rül a Kabos Endre Sportcsarnok és a közelében során tapasztalható kellemetlenségeket.
ez év elején születnek meg, majd tavasszal, lévő közlekedési létesítmények. Teljes felújí- Hogy ez így legyen, hogy továbbra is biztos
nyár elején kezdődhetnek – a kivitelezők ki- táson fog átesni a felnőtt háziorvosi rendelő, lábakon álljon Berettyóújfalu, hogy mindenre
választását követően – a munkálatok. Ennek a városháza, a zsinagóga, a Bihari Múzeum jusson forrás, hogy a projektek pénzügyi üte-
ellenére 2016-ban is próbáltunk saját erőből is épülete. Új óvodát építünk a Radnóti utcán, to- mezése ne kockáztassa a város működőképes-
fejlesztéseket megvalósítani, így többek között vábbá az Eszterlánc és a Széchenyi Tagóvodák ségét, nem kell más, mint egy jó költségvetést
7 utca magasabb műszaki tartalommal történő korszerűsítésére is sor kerülhet. Új ipari parkot elkészíteni és elfogadni. Egy olyan költségve-
javítása történt meg, az Arany János Gimná- építünk a Bessenyei György Szakközépiskola tést, amely mindenkit képvisel, mindenre oda-

                                                     folytatás a következő oldalon
   1   2   3   4   5   6   7   8